Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 74: 543           ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA           Schválena: 16. 3. 1987

CHEMICKY ROZBOR MANGANU Stanovení obsahu dusíku

ČSN 42 0566 část 7

Химический анализ марганца. Определение содержания азота

Chemical analysis of manganese. Determination of nitrogen content

Tato norma platí pro mangan kovový a nitridovaný a předepisuje titrační metodu pro stanovení obsahu dusíku od 2 % do 8 %.

Při provedení rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky pro rozbor feroslitin podle ČSN 42 0549.

Podstata metody

1. Metoda je založena na rozpuštění vzorku v neoxidujících kyselinách a převedení dusíku přítomného ve vzorku na amonnou sůl. Z ní se roztokem hydroxidu sodného vytěsní amoniak. Vytěsněný amoniak se pohlcuje titrovaným roztokem kyseliny sírové. Přebytek kyseliny sírové se titruje roztokem hydroxidu sodného za přítomnosti roztoku indikátorové směsi.

Přístroj

2. Zařízení pro stanovení dusíku sestává z těchto částí:

nástavec rozpouštěcí baňky (obr. 1 a 2); destilační aparatura (obr. 3); vodní vývěva; automatická byreta.

Je přípustná též jiná úprava zařízení, zajišťující spolehlivost stanovení podle čl. 8.

Nahrazuje ČSN 42 0665 z 30. 6. 1961

Účinnost od: 1. 4. 1988

27566

Zdroj: www.cni.cz