Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 35. 018          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 8. 12. 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

LOŽISKOVÉ KOVY NA BÁZI MĚDI

Stanovení obsahu stříbra metodou potenciometrickou a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0611

část 7

Подшипники медных сплавов. Потенциометрический и атомно-абсорбционный методы определения содержания серебра

Copper bearing metals. Determination of silver by the Potentiometrie method and atomic absorption method

Tato část normy platí pro rozbor ložiskových kovů na bázi mědi a předepisuje pro stanovení obsahu stříbra metodu potenciometrickou a metodu atomové absorpce od 1 do 4 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0611, část 1.

1. METODA POTENCIOMETRICKÂ

1. 1.  Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné a na potenciometrické titraci stříbra ve slabě kyselém prostředí roztokem chloridu sodného.

1. 2.  Přístroj

Zařízení pro potenciometrickou titraci s indikační stříbrnou elektrodou a srovnávací kalomelovou elektrodou s můstkem, naplněným roztokem dusičnanu draselného.

1. 3.  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1.  Kyselina dusičná, ρ= 1, 40 g/cm3, roztok (1+1)

1. 3. 2.  Chlorid sodný, předem vysušený při teplotě 250 až 300 °C v elektrické peci po dobu 1 h a ochlazený v exsikátoru.

1. 3. 3.   Chlorid sodný, roztok 0, 1 mol/dm3: 5, 8454 g chloridu sodného se rozpustí ve vodě. Roztok se převede do odměrné baňky na 1000 cm3, doplní se vodou po značku a promíchá.

1 cm3 roztoku odpovídá 0, 010787 g stříbra.

Účinnost od: 1. 3. 1988

27587

Zdroj: www.cni.cz