Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 2/. 8.

543          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 5. 12. 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

NÍZKOTAVITELNÉ SLITINY

Stanovení antimonu metodou titrační

a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0617 část 6

Легкоплавкие сплавы. Титрометрический и атомно-абсорбционный методы определения содержания сурьмы.

Alloys meltable at low temperature. Determination of antimony by the titrimetric method and atomic absorption method

Tato norma předepisuje titrační metodu pro stanovení hmotnostního zlomku antimonu v nízkotavitelných slitinách uvedených v ČSN 42 1388 od 3 do 30 % za přítomnosti arsenu do 0, 1 % a metodu atomové absorpce pro stanovení hmotnostního zlomku antimonu od 3 do 15 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1 METODA TITRAČNÍ

1. 1 Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině sírové a po přidání kyseliny chlorovodíkové na stanovení antimonu (III) titrací bromičnanem draselným za použití methyloranže jako indikátoru nebo s potenciometrickou indikací.

1. 2 Přístroj

Zařízení pro potenciometrickou titraci s platinovou indikační elektrodou a srovnávací nasycenou kalomelovou elektrodou

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 10. 1989

27605

Zdroj: www.cni.cz