Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 3: 669. 4. 001. 4         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 25. 4. 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

MĚĎ

Stanovení obsahu olova metodou

polarografickou

ČSN 42 0621* ST SEV 2914-81

část 41

Медь.

Полярографический метод определения содержания свинца

Copper.

Determination of lead by the

Polarographic method

Touto normou se zavádí ST SEV 2914-81 Měď. Stanovení obsahu olova metodou polarografickou (viz str. 3 až 7) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 2914-81 Je odkaz na: ST SEV 924-78 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0621, část 31 Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Všeobecné požadavky

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje část 4 v ČSN 42 0621 z 2. 6. 1971.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 2914-81 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1984

27609

Zdroj: www.cni.cz