Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 35'6: 546. 711. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 8. 9. 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

BRONZY

Stanovení obsahu manganu metodou atomové

absorpce, metodou titrační a metodou

fotometrickou

ČSN 42 0622*

ST SEV 1533-79

část 8

Бронзы.

Атомно-абсорбционный, потенциометрический и фотометрический методы определения содержания марганца

Bronzes.

Determination of manganese by the

atomic absorption method,

titrimetric method and photometric

method

Touto normou se zavádí ST SEV 1533-79 Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou (viz str. 3 až 12) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 12), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 1533-79 je odkaz na:

ST SEV 377-76 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 3095, část 4 Slitiny měď-hliník tvářené. Chemické složení ČSN 42 3095, část 5 Slitiny měď-berylium a měď-křemík tvářené. Chemické složení

ST SEV 378-76 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 3095, část 6 Slitiny měď-nikl tvářené. Chemické složení

ST SEV 1526-79 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0622, část 1 Bronzy. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje část 13 z ČSN 42 0622 z 29. 11. 1972.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1983

27620

Zdroj: www.cni.cz