Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 35: 546. 26. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 8. 9. 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

BRONZY

Stanovení obsahu uhlíku metodou

titrační a metodami s použitím

automatických analyzátorů

ČSN 42 0622* ST SEV 2240-80

část 20

Бронзы.

Потенциометрический метод определения содержания углерода и методы с применением автоматических анализаторов

Bronzes.

Determination of carbon by the titrimetric method and methods with the use of automatic analyzers

Touto normou se zavádí ST SEV 2240-80 Slitiny na bázi mědi. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů (viz str. 3 až 8) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 2240-80 Ja odkaz na: ST SEV 1526-79 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0622, část 1 Bronzy. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Schválení ST SEV 2240-80 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany - Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Účinnost od: 1. 1. 1983

27627

Zdroj: www.cni.cz