Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 35: 543. 21: 546. 74                       ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                      Listopad 1992

SLITINY MĚDI

Stanovení niklu metodou

gravimetrickou

ČSN ISO 4742

42 0623

Copper alloys - Determination of nickel content - Gravimetric method Alliages de cuivre - Dosage du nickel - Méthode gravimétrique Kupferlegierungen - Bestimmung des Nickelgehaltes - Gravimetrische Methode

Tato norma obsahuje ISO 4742: 1984.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 1554: 1976 dosud nezavedena - (v revizi)

Obdobné mezinárodní normy

ISO 4742: 1984 Copper and copper alloys - Determination of nickel content - Gravimetric method (Měď a slitiny mědi. Stanovení obsahu niklu. Gravimetrická metoda)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 10 ČSN 42 0622 z 8. 9. 1981.

Změny proti předchozí normě

Spodní hranice stanovení niklu je zvýšena z 0, 9 % na 2 % a horní hranice stanovení je zvýšena ze 35 % na 50 %.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DLF. D/měď, UFO/slitiny obsahující měď, DMO. F/nikl, YSS. H/stanovení kvantity, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, BSF/gravimetrická analýza

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Zdena Náprstková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Federální úřad pro normalizaci a měření

27630


ČSN ISO 4742

SLITINY MĚDI

STANOVENÍ OBSAHU NIKLU

GRAVIMETRICKÁ METODA

ISO 4742

První vydání 1984-03-15

MDT 669. 35: 543. 21: 546. 74

Deskriptory: copper, copper alloys, chemical analysis, determination of content, nickel, gravimetric analysis.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4742 byla připravena technickou komisí ISO/TC 26 Měď a slitiny mědi.

VÝSTRAHA - Všude, kde se v této mezinárodní normě používá kyselina chloristá, se musí zachovávat příslušná bezpečnostní opatření.

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato mezinárodní norma určuje gravimetrickou metodu pro stanovení obsahu niklu ve všech druzích slitin mědi, které jsou uvedeny v mezinárodních normách.

Tato metoda je použitelná pro stanovení obsahu niklu od 2 % do 50 % (m/m).

2

Zdroj: www.cni.cz