Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 35: 543. 257. 1 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA       Schválena: 16. 9. 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

NÍZKOLEGOVÉ SLITINY MĚDI

Stanovení obsahu telluru metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace

ČSN 42 0623*

ST SEV 5009-85

část 5

Сплавы медные низколегированные. Атомно-абсорбционный и потенциометрический методы определения содержания теллура

Low-alloy copper. Determination of tellurium by the atomic absorption method and Potentiometric titration method

Touto normou se zavádí ST SEV 5009-85 Nízkolegované slitiny mědi. Stanoví obsahu telluru metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace (viz str. 3 až 8), jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 5009-85 je odkaz na:

ST SEV 731-77 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 3096 část 2 Slitiny mědi nízkolegované tvářené. Chemické složení

ST SEV 4645-84 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Schválení ST SEV 5009-85 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Rudolf Černý

Účinnost od: 1. 1. 1988

27642

Zdroj: www.cni.cz