Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 4+669. 75: 669.

778. 001. 4              ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA                 Schválena: 26. 8. 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitín

SLITINY OLOVO-ANTIMON

Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou

ČSN 42 0636*

ST SEV 3500-81

část б

Сплавы свинцово-сурьмянистые. Фотометрический метод определения содержания олова

Lead-antimony alloys. Determination of tin by the photometric method

Touto normou se zavádí ST SEV 3500-81 Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou (viz str. 3 až 7) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 3500-81 je odkaz na:

ST SEV 3282-81 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0636, část 1 Slitiny olovo-antimon. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru.

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje část 10 v ČSN 42 0636 z 12. 6. 1974.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 3500-81 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1984

27663

Zdroj: www.cni.cz