Zdroj: www.cni.cz

MDT 869. 4 + 669. 75: 669.

24. 001. 4                       ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 26. 8. 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

SLITINY OLOVO-ANTIMON

Stanovení obsahu niklu metodou

atomové absorpce a metodou fotometrickou

ČSN 420636* ST SEV 3622-82

část 10

Сплавы свинцово-сурьмяниетые Атомно-абсорбционный и фотометрический методы определения содержания никеля

Lead-antimony alloys. Determination of nickel by the atomic absorption method and photometric method

Touto normou se zavádí ST SEV 3622-81 Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou (viz str. 3 až 7} jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 3622-82 je odkaz na:

ST SEV 3282-81 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0636, část 1 Slitiny olovo-antimon. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje část 11 v ČSN 42 0636 z 1. 12. 1975.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 3622-82 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1984

27667

Zdroj: www.cni.cz