Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 24: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 3. 1. 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

NIKL

Stanovení uhlíku metodou

potenciometrické titrace

ČSN 42 0640 část 15

ČSN 42 0640, část 15 (eqv ST SEV 2256-88)

Никель. Потенциометрический титриметрический метод определения содержания углерода

Nickel. Determination of carbon by the Potentiometric titration

Tato norma je překladem ST SEV 2256-88 Nikl. Stanovení uhlíku metodou potenciometrické titrace.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro nikl a předepisuje pro stanovení hmotnostního zlomku uhlíku od 0, 002 do 0, 35 % metodu potenciometrické titrace.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky, stanovené v ČSN 42 0602 (odpovídá ST SEV 4645-84).

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na spalování navážky vzorku v proudu kyslíku při teplotě 1350 až 1400 °C, na absorpci oxidu uhličitého ve slabě alkalickém roztoku chloridu barnatého a potenciometrické titraci roztokem hydroxidu barnatého, až se nastaví pH roztoku na původní hodnotu. Rušivý vliv oxidu siřičitého se odstraní pomocí roztoku chloridu sodno-rtuťnatého nebo dvojchromanu draselného v kyselině sírové.

2 PŘÍSTROJ

2. 1 Zařízení pro stanovení uhlíku potenciometrickou titraci (viz obrázek).

2. 2 Porcelánové lodičky, vyžíhané v proudu kyslíku po dobu 20 min při teplotě 1350 až 1400 °C a uchovávané v exsikátoru s natronovým vápnem.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1990

27675

Zdroj: www.cni.cz