Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 245: 669. 71. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 2. 2. 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

SLITINY NIKLU

Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou,

metodou titrační a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0641*

ST SEV 3279-81

část 13

Сплавы никелевые. Фотометрический, титриметрический и атомяо-абсорбционный методы определения содержания алюминия

Nickel alloys.

Determination of aluminium by the

photometric method, titrimetric

method and atomic absorption

method

Touto normou se zavádí ST SEV 3279-81 Slitiny niklu. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou, metodou titrační a metodou atomové absorpce (viz str. 3 až 12), jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 12), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 3279-81 je odkaz na: ST SEV 2241-80 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0641, část 1 Slitiny niklu. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje část 16 v ČSN 42 0641 z 9. 6. 1972 a část 2 v ČSN 42 0643 z 29. 6. 1972

Vypracování normy

Schválení ST SEV 3279-81 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1985

27683

Zdroj: www.cni.cz