Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 75: 543          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 16. 3. 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ANTIMON

Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0645 část 9

Сурьма. Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения содержания марганца

Antimony. Determination of manganese by the photometric method and atomic absorption method

Tato část normy předepisuje pro stanovení obsahu manganu v antimonu fotometrickou metodu a metodu atomové absorpce od 0, 002 do 0, 02 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1. METODA FOTOMETRICKÁ

1. 1.  Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku ve směsi kyseliny bromovodíkové s bromem a odstranění antimonu jako bromidu. Po oxidaci manganu jodistanem draselným na МnО4 se měří absorbance roztoku při vlnové délce 530 nm.

1. 2.  Přístroj

Spektrofotometr nebo fotoelektrokolorimetr s příslušenstvím.

1. 3.  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1.  Kyselina dusičná, ρ = 1, 40 g/cm3 a roztok (1+1)

1. 3. 2.  Kyselina bromovodíková, ρ = 1, 49 g/cm3

1. 3. 3.  Brom

1. 3. 4. Rozpouštěcí směs, čerstvě připravená: kyselina bromovodíková a brom v poměru 9: 1

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1988

27703

Zdroj: www.cni.cz