Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 75: 543          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 16. 3. 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ANTIMON

Stanovení obsahu stříbra kupelačně, metodou extrakčně titrační a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0645 část 10

Сурьма. Купеляция, экстракционно-титриметрический и атомно-абеорбционный методы определения содержания серебра

Antimony. Determination of silver by the cupellation, titrimetric method and atomic absorption method

Tato část normy předepisuje stanovení obsahu stříbra v antimonu metodou kupelační, metodou extrakčně titrační a metodou atomové absorpce od 0, 001 do 0, 05 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1. METODA KUPELAČNÍ

1. 1.  Podstata metody

Vzorek se rozdělí na několik dílů a vytaví se na struskovacích miskách s taveným tetraboritanem disodným a čistým olovem. Antimon se částečně oxiduje, částečně přejde do strusky, která se po vylití taveniny do mělkých kadlubů a po vychladnutí oddělí oklepnutím od olověných regulů. Získané reguly se vloží do jedné velké kupelky a olovo se odežene v muflové peci při teplotě 850°C až do záblesku drahého kovu. Váží se zrno čistého stříbra.

1. 2.  Pomocné zkušební zařízení

1. 2. 1.  Struskovací misky

1. 2. 2.  Odháněcí kupelky

1. 2. 3.  Muflové pece

1. 3.  Chemikálie

1. 3. 1.  Tetraboritan disodný (Na2B407), tavený

1. 3. 2.  Olovo, čistoty 99, 95, zrněné s obsahem stříbra pod 0, 0002 %

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1988

27704

Zdroj: www.cni.cz