Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 28: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 4. 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ROZBOR MOLYBDENU Stanovení fosforu metodou fotometrickou

ČSN 42 0646 část 6

Молибден. Фотометрический метод определения содержания фосфора

Molybdenum. Determination of phosphorus by the photometric method

Tato norma předepisuje pro stanovení fosforu v molybdenu metodu fotometrickou od 0, 001 do 0, 1 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

Odběr vzorků práškového molybdenu se provádí podle ČSN 65 0511.

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku ve směsi kyseliny chlorovodíkové a dusičné, na odstranění křemíku odpařením s kyselinou sírovou a ve filtrátu po oxidaci manganistanem draselným na vzniku kyseliny fosfomolybdenové a na její extrakci do butylalkoholu. Absorbance roztoku se změří při vlnové délce 420 nm.

2 PŘÍSTROJ

Spektrofotometr nebo fotoelektrokolorimetr s příslušenstvím

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina chlorovodíková, q = 1, 19 g/cm3

3. 2  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3

3. 3  Rozpouštěcí směs kyselin: kyselina chlorovodíková a kyselina dusičná v poměru 3: 1

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1990

27710

Zdroj: www.cni.cz