Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 27: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 4. 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ROZBOR WOLFRAMU

Stanovení molybdenu metodou fotometrickou

a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0647 část 1

Вольфрам. Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения содержания молибдена

Tungsten. Determination of molybdenum by the photometric method and atomic absorption method

Tato norma předepisuje pro stanovení molybdenu ve wolframu fotometrickou metodu od 0, 01 do 0, 3 % a metodu atomové absorpce od 0, 005 do 0, 3 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602,

Odběr vzorků práškového wolframu se provádí podle ČSN 65 0511.

1 METODA FOTOMETRICKÁ

1. 1  Podstata metody

Metoda je založena na převedení wolframu na oxid wolframový a po rozpuštění vzorku v roztoku hydroxidu sodného na stanovení molybdenu fotometricky s thiokyanatem draselným po redukci kyselinou askorbovou. Wolfram se maskuje kyselinou citronovou. Absorbance roztoku se změří na spektrofotometru při vlnové délce 460 nm nebo na fotoelektrokolorimetru s použitím filtru s maximální propustností 470 nm.

1. 2  Přístroj

Spektrofotometr nebo fotoelektrokolorimetr s příslušenstvím

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina chlorovodíková, g = 1, 19 g/cm3.

1. 3. 2  Kyselina dusičná, g = 1, 40 g/cm3.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 2. 1990

27715

Zdroj: www.cni.cz