Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 27: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 4. 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ROZBOR WOLFRAMU

Stanovení olova metodou fotometrickou

a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0647 část 6

Вольфрам. Фотометрический и        Tungsten. Determination of lead by

атомно-абсорбционный методы        the photometric method and atomic

определения содержания свинца           absorption method

Tato norma předepisuje pro stanovení olova ve wolframu fotometrickou metodu od 0, 005 do 0, 1 % a metodu atomové absorpce od 0, 003 do 0, 1 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

Odběr vzorků práškového wolframu se provádí podle ČSN 65 0511.

1 METODA FOTOMETRICKÁ

1. 1  Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině fluorovodíkové a dusičné a po odpaření s kyselinou chlorovodíkovou na extrakci diethyldithiokarbamanu olovnatého z alkalicko-vinanového roztoku. Po protřepání extraktu s roztokem mědi nastává výměna iontů olova za ionty mědi a změří se absorbance roztoku diethyldithiokarbamanu měďnatého, odpovídající přítomnému olovu v roztoku vzorku.

Měření se provádí při vlnové délce 435 nm, nebo se použije filtru s maximální propustností 430 nm.

1. 2  Přístroj

Spektrofotometr nebo fotoelektrokolorimetr s příslušenstvím.

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3 a roztok (1 + 3).

1. 3. 2  Kyselina chlorovodíková, q = 1, 19 g/cm3.

1. 3. 3  Kyselina fluorovodíková, 40 %.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 2. 1990

27720

Zdroj: www.cni.cz