Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.715:546.56:543.25

Listopad 1992

SLITINY HLINÍKU
Stanovení mědi
metodou elektrolytickou

ČSN
ISO 796

42 0672

 

 

 

Aluminium alloys - Determination of copper - Electrolytic method

Alliages d'aluminium - Dosage du cuivre - Méthode électrolytique

Aluminiumlegierungen - Bestimmung des Kupfers - Elektrolytische Methode

 

Tato norma obsahuje ISO 796:1973.

 

Národní předmluva

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 796:1973 Aluminium alloys - Determination of copper - Electrolytic method (Slitiny hliníku. Stanovení mědi. Elektrolytická metoda)

 

Nahrazení předchozích čs. norem

Tato norma společně s ČSN ISO 795 a ČSN ISO 3980 nahrazuje část 4 ČSN 42 0670 z 15. 1. 1981.

 

Změny proti předchozí normě

V předchozí normě se vzorek rozpouštěl ve směsi kyseliny sírové a dusičné, v této normě se používá směs kyseliny dusičné a chloristé. Spodní hranice stanovení mědi je zvýšena z 0,3 % na 0,5 %.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DLR.E/hliník, UFB/slitiny obsahující hliník, DLF.D/měď, YSS.H/ stanovení kvantity, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, DFC.C/elektrolýza

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Federální úřad pro normalizaci a měření
27766


Strana 2

SLlTlNY HLlNÍKU

lSO 796

STANOVENÍ MĚDl

První vydání

ELEKTROLYTlCKÁ METODA

1973-12-01


 

MDT 669.715:546.56:543.25

 

Deskriptory: aluminium alloys, chemical analysis, determination of content, copper, electrolytic analysis.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 796 byla připravena technickou komisí ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny.

 

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato mezinárodní norma určuje elektrolytickou metodu pro stanovení mědi ve slitinách hliníku.

Tato metoda je použitelná pro stanovení mědi při obsahu vyšším nebo rovným 0,50 %.

Tato metoda není zcela použitelná v následujících speciálních případech, pro které by měla být modifikována tak, jak je popsáno v příloze A nebo v příloze B:

a) slitiny obsahující cín nebo antimon (viz příloha A);

b) slitiny obsahující bismut (viz příloha B).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz