Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 71: 546. 28: 543. 42                     ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                  Listopad 1992

HLINÍK A SLITINY HLINÍKU

Stanovení křemíku

metodou spektrofotometrickou

po redukci komplexu molybdátokřemičitého

ČSN ISO 808

42 0672

Aluminium and aluminium alloys - Determination of silicon - Spectrophotometric method with the reduced silicomolybdic complex

Aluminium et alliages d'aluminium - Dosage du silicium - Méthode spectrophotométrique

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung des Siliziums - Spektrophotometrische Methode nach der Reduktion der Silikomolybdänsäure

Tato norma obsahuje ISO 808: 1973.

Národní předmluva

Obdobné mezinárodní normy

ISO 808: 1973 Aluminium and aluminium alloys - Determination of silikon - Spectrophotometric method with the reduced silikomolybdic complex (Hliník a slitiny hliníku. Stanovení křemíku. Spektrofotometrická metoda po redukci molybdátokřemičitého komplexu)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN ISO 797 nahrazuje část 2 ČSN 42 0670 z 15. 1. 1981 a dále nahrazuje část 3 ČSN 42 0671 ze 13. 8. 1980.

Změny proti předchozím normám

Podstata metody v normách je téměř stejná. V předchozím vydání se nejnižší obsahy křemíku extrahovaly ve formě molybdenové modři do butylalkoholu.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DLR. E/hliník, UFB/slitiny obsahující hliník, DJN. N/křemík, YSS. H/ /stanovení kvantity, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, BWG/spektrofotometrie, BVM/redukční metody, DJR. FM/molybdátokřemičitany

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Federální úřad pro normalizaci a měření

27768


ČSN ISO 808

HLINÍK A SLITINY HLINÍKU

Stanovení křemíku

Spektrofotometrická metoda

po redukci molybdátokřemičitého komplexi

ISO 808

První vydání 1973-11-15

MDT 669. 71: 546. 28: 543. 42

Deskriptory: aluminium, aluminium alloys, chemical analysis, determination of content, silicon, photometry.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 808 byla připravena technickou komisí ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny.

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato mezinárodní norma určuje fotometrickou metodu pro stanovení křemíku v hliníku a ve slitinách hliníku.

Tato metoda je použitelná pro stanovení obsahu křemíku od 0, 02 % do 0, 4 %.

Tato metoda se nepoužívá pro speciální případy slitin hliníku obsahujících cín a bismut. V této mezinárodní normě nejsou tyto speciální případy zpracovány.

2

Zdroj: www.cni.cz