Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 715: 543         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 22. 6. 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

HLINÍK A SLITINY HLINÍKU

Stanovení beryllia metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0672, část 3

ČSN 42 0672, část 3 (eqv ST SEV 1554-86)

Алюминий и алюминиевые сплавы. Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения содержания бериллия

Aluminium and aluminium alloys. Determination of beryllium the photometric method and atomic absorption method

Tato norma je překladem ST SEV 1554-86 Hliník a slitiny hliníku. Stanovení beryllia metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce. Do normy je doplněno upozornění v čl. 1. 3. 17., označené jako "čs. poznámka".

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro hliník, slévárenské a tvářené slitiny hliníku a předepisuje pro stanovení hmotnostního zlomku beryllia metodu fotometrickou od 0, 001 do 1, 0 % a metodu atomové absorpce od 0, 002 do 1, 0 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky, stanovené v ČSN 42 0602 (odpovídá ST SEV 4645-84).

1, METODA FOTOMETRICKÂ

1. 1.   Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku ve směsi kyseliny sírové, dusičné a chlorovodíkové nebo v roztoku hydroxidu sodného, odstranění rušivých prvků jako komplexních sloučenin s di-Na-EDTA a na vzniku komplexní sloučeniny beryllia s beryllonem IV za přítomnosti hexamethylentetraminu. Absorbance roztoku se změří při vlnové délce 536 nm.

1. 2.   Přístroj

Spektrofotometr nebo fotoelektrokolorimetr s příslušenstvím

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1989

27783

Zdroj: www.cni.cz