Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 32: 543. 42: 546. 82                         ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                           Prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty

STANOVENÍ TITANU

Spektrofotometrická metoda

s 4, 4-diantipyrilmethanem

ČSN ISO 7723

44 1575

Manganese ores and concentrates - Determination of titanium content - 4, 4' - Diantipyrylmethane spectrometric method Minerais et concentrés de manganèse - Dosage du titane - Méthode spectrométrique au diantipyrylmethane - 4, 4' Manganerze und - Konzentrate, Bestimmung des Titangehaltes, spektrometrische Methode mit 4, 4' - Diantipyrylmethan

Tato norma obsahuje ISO 7723: 1984.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 4296-1: 1984 zavedena v ČSN ISO 4296-1 Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku

ISO 4296-2: 1983 zavedena v ČSN ISO 4296-2 Manganové rudy. Vzorkování. Část 2: Příprava vzorků

ISO 4297: 1978 zavedena v ČSN ISO 4297 Manganové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení

Obdobné mezinárodní normy

ISO 7723: 1984 Manganese ores and concentrates. Determination of titanium content. 4, 4' - Diantipyrylmethane spectrometric method (Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4, 4' - diantipyrilmethanem)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 21 ČSN 44 1575 z 24. 6. 1971.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje spektrofotometrickou metodu s 4, 4´ - diantipyrilmethanem pro stanovení obsahu titanu místo metody s kyselinou chromotropovou.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DNH. R/manganové rudy, VDB. PP/koncentráty, DLU. B/titan, YSS. H/ stanovení kvantity, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, BWG/spektrofotometrie

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 007 927 - RNDr. Eva Pavlíková, RNDr. Petr Peták, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Federální úřad pro normalizaci a měření

28244


ČSN ISO 7723

MANGANOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY STANOVENÍ TITANU SPEKTROFOTOMETRICKÁ METODA s 4, 4 -diantipyrilmethanem

ISO 7723

První vydání 1984-05-15

MDT 553. 32: 543. 42: 546. 82

Deskriptory: manganese ores, chemical analysis, determination of content, titanium, spectrofotometric analysis.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7723 byla připravena technickou komisí ISO/TC 65 Manganové a chromové rudy a byla rozeslána členům v únoru 1983.

Byla schválena členy z následujících zemí:

Austrálie

Rakousko

Bulharsko

Čína

Československo

Francie

Německo

Indie

Itálie

Japonsko

Mexiko

Polsko

Rumunsko Jihoafrická republika Velká Británie SSSR

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s tímto dokumentem.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje spektrofotometrickou metodu pro stanovení titanu v manganových rudách a koncentrátech s 4, 4' - diantipyrilmethanem.

Metoda je použitelná pro rudy a koncentráty s obsahem titanu od 0, 01 % (m/m) do 0, 5 % (m/m).

Tato norma se používá společně s ISO 4297.

2

Zdroj: www.cni.cz