Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 461: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

CHROMOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení oxidu vápenatého a horečnatého

ČSN 44 1588

Руды и концентраты хромовые. Определение содержания окиси кальция и окиси магния

Chrome ores and concentrates. Determination of calcium oxide and magnesium oxide content

Tato norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a horečnatého metody

chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého

a hořečnatého od 1 do 5 % atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek oxidu

vápenatého a hořečnatého do 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 CHELATOMETRICKÁ METODA

1. 1 Podstata metody

Vzorek se rozloží alkalicko-oxidačním tavením, výluh se okyselí kyselinou chlorovodíkovou. Po odstranění oxidu křemičitého se rušivé prvky odstraní srážením hexamethylentetraminem a chloroformovou extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným.

Vápník se stanoví titrací odměrným roztokem disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) při pH vyšším než 12 na indikátor fluorexon-thymolftalein, suma vápníku a hořčíku při pH 9 až 10 na indikátor eriochromčerň T.

1. 2 Chemikálie a roztoky

1. 2. 1 Kyselina chlorovodíková ρ = 1, 19 g/cm3 a roztok 1 + 100.

1. 2. 2 Hydroxid draselný, roztok 20 %.

1. 2. 3 Uhličitan sodný.

1. 2. 4 Peroxid sodíku.

1. 2. 5 Peroxid vodíku, roztok 30 %.

Nahrazuje ČSN 44 1612 z 27. 6. 1973 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 8. 1991

28251

Zdroj: www.cni.cz