Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 48: 543. 7 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

NIKLOVÉ RUDY Stanovení oxidu křemičitého

ČSN 44 1602

Никелевые руды. Определение содержания кремния

Nickel ores. Determination of silicon dioxide content

Tato norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinami, nerozpustný zbytek se vytaví s uhličitanem sodným a převede do roztoku kyselinou chlorovodíkovou. Ze spojených roztoků se vyloučí oxid křemičitý odpařením s kyselinou chloristou a stanoví se vážkově.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztok 1 %.

2. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

2. 3  Kyselina chloristá * q = 1, 68 g/cm3.

2. 4  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

2. 5  Kyselina fluorovodíková, roztok 40 %.

2. 6  Uhličitan sodný, bezvodý.

* Při práci s kyselinou chloristou je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, zejména je třeba mít digestoř vyzděnou šamotem nebo obloženou obkládačkami, se splachovacím odtahem. Dehydratovaná kyselina chloristá může nárazem nebo stykem s organickými sloučeninami explodovat.

Nahrazuje ČSN 44 1602 z 4. 12. 1974 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28261

Zdroj: www.cni.cz