Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 497.

. 2: 543        ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1989

ANTIMONOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení oxidu křemičitého

ČSN 44 1645

Сурьмяные руды и концентраты. Гравиметрический метод определения содержания двуокиси кремния

Antimony ores and concentrates. Gravimetric method of determination of silicon dioxide

Tato norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení oxidu křemičitého metodou vážkovou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701 Rudy a koncentráty neželezných kovů. Všeobecné údaje k metodám chemického rozboru (odpovídá ST SEV 314-86).

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinami, nerozpustný zbytek se vytaví s uhličitanem sodným a převede do roztoku kyselinou chlorovodíkovou. Ze spojených roztoků se vyloučí oxid křemičitý odpařením s kyselinou chloristou a jeho obsah se stanoví vážkově.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1   Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztok 1 %.

2. 2   Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

2. 3   Kyselina chloristá *) q = 1, 68 g/cm3.

2. 4  Kyselina bromovodíková q = 1, 38 g/cm3.

2. 5   Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3 a roztok 1 + 1.

*) Při práci s kyselinou chloristou je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, zejména je třeba mít digestoř vyzděnou šamotem nebo obloženou obkládačkami se splachovacím odtahem. Dehydratovaná kyselina chloristá může nárazem nebo stykem s organickými sloučeninami explodovat.

Nahrazuje ČSN 44 1641 z 30. 5. 1974 - viz DODATEK

Účinnost od: 1. 4. 1990

28293

Zdroj: www.cni.cz