Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 445: 543        ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 14. 3. 1988

OLOVĚNÉ KONCENTRÁTY Stanovení arsenu

ČSN 44 1766

Концентраты свинцовые. Потенциометрический метод определения содержания мышьяка

Lead concentrates.

Potentiometric method of determination

of arsenic

Tato norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje stanovení arsenu metodou potenciometrickou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinou dusičnou a odpaří s kyselinou sírovou. Arsen se oddělí destilací jako chlorid arsenitý v prostředí kyseliny chlorovodíkové za přítomnosti síranu železnatého a bromidu draselného. V destilátu se stanoví potenciometricky titrací odměrným roztokem bromičnanu draselného.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1. Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3, roztok 3 + 2.

2. 2   Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

2. 3   Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

2. 4  Síran železnatý, krystalický.

2. 5   Bromid draselný.

2. 6   Bromičnan draselný

Nahrazuje ČSN 44 1656 z 23. 7. 1969 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 5. 1989

28382

Zdroj: www.cni.cz