Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 316. 8-187                                  ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                          Leden 1993

NEPROMĚNNÉ REZISTORY PRO POUŽITÍ

V ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Část 5-1: Vzorová předmětová specifikace:

Neproměnné přesné rezistory

Úroveň vyhodnocení: E

ČSN

IEC 115-5-1

QC 400301

35 8191

Fixed resistors for use in electronic equipment. Part 5: Blank detail specification: Fixed precision resistors. Assessment level E

Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques. Cinquième partie: Spécification particulière-cadre: Résistances fixes de précision. Niveau d'assurance E

Unveränderliche Resistoren zur Anwendung in elektronischen Einrichtungen. Teil 5-1: Muster-Objektspezifikation. Unveränderliche präzise Rezistoren. Ausqertungsniveau: E

Tato norma obsahuje IEC 115-5-1/QC 400301: 1983.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Československo je od 18. 2. 1985 členem mezinárodního certifikačního systému IECQ a výkonem Národního dohlížecího inspektorátu systému IECQ byl pověřen dne 1. 8. 1990 Elektrotechnický zkušební ústav - Státní zkušebna č. 201. Proto je československá norma označena i číslem QC.

Obsah

Strana

Národní předmluva .......................................... 1

Úvod ................................................. 3

Úvodní ustanovení ........................................... 3

1    Všeobecné údaje .......................................... 4

1. 1    Doporučená(é) metoda(y) montáže.................................      4

1. 2    Rozměry, jmenovité hodnoty a vlastnosti ..............................      4

1. 3    Souvisící normy..........................................      5

1. 4    Značení .............................................      5

1. 5    Informace (údaje) pro objednávku .................................      5

1. 6    Potvrzené protokoly o uvolněných dávkách .............................      5

1. 7    Doplňující informace (ne pro kontrolní účely) ............................      5

1. 8    Dodatečné nebo zvýšené stupně přísnosti nebo požadavky, které doplňují ty, jež jsou uvedeny v kmenové a/nebo dílčí normě ........................................      5

2    Požadavky na kontrolu ....................................... 5

2. 1 Postupy ............................................. 5

Národní předmluva

Souvisící normy

IEC 63 zavedena v ČSN 35 8010 Neproměnné odpory a kondenzátory. Řady jmenovitých hodnot odporů a kapacit

IEC 68 zavedena v ČSN 34 5791 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 1: Všeobecně a návod

Federální úřad pro normalizaci a měření

28524


ČSN IEC 115-5-1

IEC 115-1 zavedena v ČSN 35 8191 Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních. Část 1: Kmenová norma

IEC 115-5 zavedena v ČSN IEC 115-5 Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních. Část 5: Dílčí norma - Neproměnné přesné rezistory

IEC 410 zavedena v ČSN 01 0254 Statistická přejímka srovnáváním

ČSN 01 0201 Vyvolená čísla a řady vyvolených čísel

Obdobné zahraniční normy

DIN IEC 115 Teil 5-1 Festwiderstaende zur Verwendung in Geraeten der Elektronik. Vordruck fuer Bauartspezifikationen: Praezisions-Feswiderstaende. Bestaetigungsstufe E (Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních. Vzorová předmětová specifikace: Neproměnné přesné rezistory: Úroveň vyhodnocení E)

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: KB/KO/elektrotechnika, KNJ/odpory, BMM. P/přesnost, preciznost, KPD. E/vlastnosti elektrických obvodů, AT/vlastnosti, ATB. XO/rozměry, LBH. D/označování

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav - SZ 201, Arnošt Šmahel, IČO 001 481 Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Dušan Poláček, d. t.

2


ČSN IEC 115-5-1

IEC 115-5-1

QC 400301 První vydání 1983

NEPROMĚNNÉ REZISTORY PRO POUŽITÍ V ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Část 5-1: Vzorová předmětová specifikace Neproměnné přesné rezistory Úroveň vyhodnocení: E

Předmluva

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

Úvod

Vzorová předmětová specifikace byla připravena technickou komisí IEC č. 40: Kondenzátory a rezistory pro elektronická zařízení. Text této specifikace byl schválen na podkladě dokumentu 40(Central Office)525 a předán podle pravidla šesti měsíců národním komitétům ke schválení v říjnu 1981.

Další informace lze nalézt v příslušné zprávě o hlasování.

Číslo QC, které je uvedeno na přední obálce této normy, je číslo specifikace v IEC Systému vyhodnocení jakosti pro elektronické součástky (IECQ).

Úvodní ustanovení

Vzorová předmětová specifikace

Vzorová předmětová specifikace je doplňující dokument к dílčí normě a obsahuje požadavky na provedení, uspořádání a minimální obsah předmětových specifikací. Předmětové specifikace, které nesplňují tyto požadavky se nepovažují za souhlasné s IEC specifikacemi ani nesmějí být takto nadepsány.

Při přípravě předmětových specifikací je nutné vzít v úvahu obsah bodu 1. 4 dílčí normy.

Čísla v závorkách na první straně odpovídají těmto informacím, které se umístí v označených pozicích:

Označení předmětových specifikací

[1] "Mezinárodní elektrotechnická komise" nebo Národní organizace pro normalizaci, pod jejíž pravomocí je předmětová specifikace navržena.

[2] Číslo předmětové specifikace (tj. číslo IEC nebo číslo národní normy), datum vydání a jiné informace požadované národním systémem.

[3] Číslo a pořadí vydání IEC nebo národní kmenové normy.

[4] Číslo vzorové předmětové specifikace IEC.

Označení rezistoru

[5] Krátký popis typu rezistoru.

[6] Informace o typické konstrukci.

POZNÁMKA - Pokud rezistor není určen pro použití do plošných spojů, musí to být jasně uvedeno v předmětové specifikaci v tomto odstavci.

[7] Obrysový nákres s hlavními rozměry, které jsou důležité z hlediska vzájemné zaměnitelnosti a/nebo odkaz na národní nebo mezinárodní dokumenty pro obrysy. Tento výkres může být případně uveden jako příloha (dodatek) к předmětové specifikaci.

[8] Použití nebo skupina použití, pro které je součástka určena a/nebo úroveň vyhodnocení.

POZNÁMKA - Úroveň (úrovně) (vy)hodnocení použité v předmětové specifikaci se vybírají z dílčí normy bod 3. 3. 3. To znamená, že jedna vzorová předmětová specifikace může být použita v kombinaci s několika úrovněmi (vyhodnocení za předpokladu, že dělení zkoušek do skupin se nemění.

[9] Údaje o nejdůležitějších vlastnostech, umožňujících srovnání různých typů rezistorů.

3

Zdroj: www.cni.cz