Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 32: 620. 113                                ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                          Leden 1993

Manganové rudy

VZORKOVÁNÍ

Část 1: Odběr dílčího vzorku

ČSN

ISO 4296-1

44 1575

Manganese ores - Sampling - Part 1: Increment sampling

Minerais do manganése - Échantillonnage - Partie 1: Échantillonnage par prélevements

Manganerze - Probenahme - 1. Teil: Probenahme der Einzelprobe Tato norma obsahuje ISO 4296-1: 1984.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3084: 1986 - dosud nezavedena ISO 3085: 1986 - dosud nezavedena ISO 3086: 1986 - dosud nezavedena ISO 4296-2: 1983 zavedena v ČSN ISO 4296-2 Manganové rudy. Vzorkování. Část 2: Příprava vzorků

Obdobné mezinárodní normy

ISO 4296-1: 1984 Manganese ores. Sampling. Part 1: Increment sampling (Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1834 z 11. 9. 1980 kapitola 1 až 5. Spolu se zavedením ČSN ISO 4296-2 pozbývá platnost ČSN 44 1834 z 11. 9. 1980 v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Zaváděná norma pojednává samostatně o metodách odběru vzorků manganových rud určených pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti dodávky. Všechny příslušné kapitoly předchozí normy jsou rozšířeny, uváděné údaje jsou doplněny a zpřesněny.

Zvláštní pozornost je věnována metodám vzorkování.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DNH. R/manganové rudy, BLI/vzorky, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, BMB. F/vzorkovací tabulky

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 007927, RNDr. Miloš Burian

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Federální úřad pro normalizaci a měření

28538


ČSN ISO 4296-1

MANGANOVÉ RUDY

VZORKOVÁNÍ

Část 1: Odběr dílčího vzorku

ISO 4296-1

První vydání 1984-06-01

MDT 553. 32: 620. 113

Deskriptory: manganese ores, sampling, definitions, sampling equipment

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4296-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 65 Manganové a chromové rudy.

Tato norma byla schválena následujícími členskými zeměmi:

Rakousko

Indie

Jihoafrická republika

Bulharsko

Itálie

Thajsko

Čína

Japonsko

Velká Británie

Československo

Polsko

SSSR

Francie

Rumunsko

 

Z technických důvodů vyjádřila nesouhlas s touto normou následující země:

Austrálie

0    Úvod

Norma ISO 4296 sestává z následujících částí:

Část 1: Odběr dílčího vzorku Část 2: Příprava vzorků

1     Předmět normy

Tato část ISO 4296 stanoví metody pro odběr vzorků manganových rud určených pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti dodávky. Vzorky jsou odebírány na místech vyskladnění a přejímky rud.

Metody jsou použitelné pro ruční i mechanický způsob odběru vzorků všech přírodních i upravených manganových rud.

Metoda odběru vzorků kladívkem a lopatkou (otloukání) pro vzorkování rud obsahujících kusy o rozměru větším než 100 mm je uvedena v příloze.

2

Zdroj: www.cni.cz