Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.867.5

Březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů
TŘASADLOVÉ DOPRAVNÍKY A PODAVAČE
S PRAVOÚHLÝM NEBO LICHOBĚŽNÍKOVÝM
ŽLABEM
Základní parametry

ČSN
ISO 1807

26 5702

 

 

 

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials. Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with rectangular or trapezoidal trough. Bassic parameters

Engins de manutention continue pour produits en vrac. Transporteurs par secousses ou par inertie et distributeurs à mouvement alternatif à auges rectangulaires ou trapézoidales. Paramètre de base

Anglagen für die stetige Förderung von Lasten. Schwingförderer und Schwingzubringer oder Förderer mit Hinund Herbewegung mit rechtwinkligem oder trapezförmigen Durchschnitt. Grundparameter

 

Tato norma obsahuje ISO 1807:1975.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3  zavedena v ČSN 01 0201 Vyvolená čísla a řady vyvolených čísel

 

Další souvisící normy

ČSN 26 0010  Trasportní zařízení. Základní parametry

ČSN ISO 1049 (26 5701)  Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry

ČSN ISO 1815 (26 5703)  Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry

ČSN ISO 2139 (26 5704)  Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN ISO 1049 (26 5701), ČSN ISO 1815 (26 5703) a ČSN ISO 2139 (26 5704) nahrazuje ON 26 5708 z 24. 8. 1962 a ON 26 6900 z 13. 12. 1962.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma oproti ON 26 5708 a ON 26 6900 neuvádí hodnoty jmenovitého dopravovaného množství, hodnoty délek žlabů uvádí v rozmezí od 500 mm do 4000 mm a uvádí tabulku hodnot pro volbu frekvence a amplitudy.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO R00T

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXK/QXL/dopravníky, QXK.MK/třasadlové dopravníky, QXS.KB/podávače, QXS.KBG/vibrační podávače, QSC.N/žlaby, ATE.WE/pravoúhlý tvar, ATE.WK/lichoběžníkový tvar, ATB.XO/rozměry, COB.G/vibrace, COB.I/frekvence

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28608


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav transportních zařízení, s. p., Praha, IČO 008796, Zdeněk Medek

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

ZAŘÍZENÍ PRO PLYNULOU DOPRAVU NÁKLADŮ.

ISO 1807

TŘASADLOVÉ DOPRAVNÍKY A PODAVAČE

První vydání

S PRAVOÚHLÝM NEBO LICHOBĚŽNÍKOVÝM ŽLABEM

1975-11-01


 

MDT 621.867.5

 

Deskriptory: Handling equipment, continuous handling, bulk products, conveyors, oscillating conveyors, mechanical feders.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačích organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Do roku 1972 výsledky práce technických komisí byly publikovány jako doporučení ISO, tyto dokumenty jsou nyní převáděny na mezinárodní normy. Jako součást tohoto procesu technická komise ISO/TC 101 prověřila doporučení ISO/R 1807 a doporučila jeho převod na mezinárodní normu. Norma ISO 1807 nahrazuje doporučení ISO/R 1807-1970, s kterým je technicky totožná.

 

Doporučení ISO/R 1807 bylo schváleno členy z následujících zemí:

 

Jihoafrická republika   Francie    Polsko

Německo                 Řecko      Spojené království

Rakousko                Irán       Švédsko

Belgie                  Izrael     Československo

Kanada                  Itálie     SSSR

Egypt. arab. republika  Japonsko

Finsko                  Peru

 

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s tímto doporučením.

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s převedením ISO/R 1807 na mezinárodní normu.

 

1  Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma uvádí základní parametry třasadlových dopravníků a třasadlových podavačů nebo podavačů s vratným pohybem se žlaby pravoúhlého nebo lichoběžníkového dopravního profilu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz