Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 31: 543. 242. 546. 22                      ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                         Březen 1993

ŽELEZNÉ RUDY Stanovení síry spalovací metodou

ČSN ISO 4690

44 1570

Iron ores. Determination of sulfur content. Combustion method

Minerais de fer. Dosage du soufre. Méthode par combustion

Eisenerze. Bestimmung des Schwefelgehaltes. Titrimetrische Verbrennungsmethode

Tato norma obsahuje ISO 4690: 1986.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 385-1    dosud nezavedena

ISO 1042    dosud nezavedena

ISO 3081    dosud nezavedena

ISO 3082    dosud nezavedena

ISO 3083    dosud nezavedena

ISO 7764    zavedena v ČSN ISO 7764 Železné rudy. Příprava předsušených vzorků pro chemickou analýzu

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 4690: 1986 Iron ores. Determination of sulfur content. Combustion method (Železné rudy. Stanovení síry. Spalovací metoda)

BS 7020/7. 2: 1988 Iron ores. Determination of sulfur content. Combustion method (Železné rudy. Stanovení síry. Spalovací metoda)

NF 4690: 1987 Minerais de fer. Dosage du soufre. Méthode par combustion (Železné rudy. Stanovení síry. Spalovací metoda)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1806, oddíl 1, ze 14. 12. 1979. Vydáním ČSN ISO 4689 a ČSN ISO 4690 pozbývá platnost ČSN 44 1806 ze 14. 12. 1979 v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Jako katalyzátor se užívá oxid wolframový a spalování se provádí v proudu dusíku. Uvolněný oxid siřičitý se titruje odměrným roztokem jodičnanu draselného.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: DNH. K/železné rudy, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, DKA. H/síra, YSS. H/stanovení kvantity, BSF. V/metody spalovacích zkoušek, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa

© Federální úřad pro normalizaci a měření

28634


ČSN ISO 4690

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 007 927, RNDr. Eva Pavlíková, RNDr. Petr Peták, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

2


ČSN ISO 4690

ŽELEZNÉ RUDY Stanovení síry Spalovací metoda

ISO 4690

První vydání 1986-07-15

MDT 553. 31: 543. 242: 546. 22

Deskriptory: minerals and ores, iron ores, chemical analysis, determination of content, sulphur, combustion analysis, test equipment.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4690 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 102 Železné rudy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje spalovací metodu pro stanovení obsahu síry v železných rudách.

Metoda je použitelná pro stanovení síry v koncentračním rozsahu od 0, 002 % (m/m) do 0, 25 % (m/m) v přírodních železných rudách, koncentrátech a aglomerátech železných rud včetně slinutých produktů. Výsledky nejsou ovlivněny přítomností fluoridů.

3

Zdroj: www.cni.cz