Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 519:311.213

Duben 1993

STATISTICKÁ INTERPRETACE ÚDAJŮ
Stanovení statistického
tolerančního intervalu

ČSN
ISO 3207

01 0232

 

 

 

Statistical interpretation of data. Determination of a statistical tolerance interval

Interpretation statistique des données. Determination d'un intervalle statistique de dispersion

Statistische Auswertung von Daten. Bestimmung eines statistischen Toleranzintervalls

 

Tato norma obsahuje ISO 3207:1975 včetně dodatku 1:1978.

 

Národní předmluva

Tato norma je jednou z řady norem zpracovaných technickou komisí ISO/TC 69 věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady norem je podat správnou interpretaci statistik vypočtených z daných údajů a tím vytvořit předpoklad pro správné použití získaných výsledků ve zkušebnictví, certifikaci, při různých průmyslových a jiných aplikací statistických metod a při aplikacích jiných norem ISO a IEC, které tyto metody využívají.

 

Tato norma stanovuje postup pro výpočet dvoustranného a jednostranného statistického tolerančního intervalu za předpokladu, že rozdělení sledovaného znaku jakosti je normální. Uvažovány jsou dvě alternativy:

- směrodatná odchylka souboru je známá a průměr souboru je neznámý a

- průměr a směrodatná odchylka souboru jsou neznámé.

 

Řešení stejného problému pro případ libovolného rozdělení sledovaného znaku jakosti je založeno na extrémních hodnotách (největší a nejmenší hodnotě) ve výběru.

 

Citované normy

ISO 2854, dosud nezavedena

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/ znění deskriptoru: CD/statistika, CDF/statistické metody analýzy, CDF.HM/statistické toleranční intervaly, CDH.K/statistické rozdělení, LBM.LD/statistické tabulky

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vratislav Horálek, DrSc. Praha, IČO 15 949 800

Technická normalizační komise: TNK č. 4. Aplikace statistických metod

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Zdeněk Rosa

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28637


Strana 2

STATISTICKÁ INTERPRETACE ÚDAJŮ

ISO 3207

Stanovení statistického

První vydání

tolerančního intervalu

1975-05-15


 

MDT 519:311.213

 

Deskriptory: statistical analysis, statistical tolerance, tables (data), computation

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Oddíl 1: Formální prezentace výsledků

4

- Obecné poznámky

4

- Tabulky

6

Oddíl 2: Příklady

14

Přílohy

19

A Případ libovolného rozdělení

19

B Statistické tabulky

22

Dodatek 1

27

 

 

 

Section one: Formal presentation of results

4

- General remarks

4

- Tables

6

Section two: Examples

14

Annexes

19

A Case of any distribution

19

B Statistical tables

22

Addendum 1

28

 

STATISTICAL INTERPRETATION OF DATA ISO 3207

Determination of a statistical First edition

tolerance interval 1975-05-15


MDT 519:311.213

 

Descriptors: statistical analysis, statistical tolerance, tables (data), computation

 


Strana 3

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní kontakt.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

 

Mezinárodní norma ISO 3207 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 „Aplikace statistických metod" a rozeslána členům ISO v listopadu 1973.

 

Byla schválena členy ISO těchto zemí.

Austrálie              Indie                   Jihoafrická republika

Belgie                 Izrael                  Švýcarsko

Bulharsko              Itálie                  Thajsko

Československo         Holandsko               Turecko

Francie                Nový Zéland             Spojené království

Německo                Polsko                  SSSR

Maďarsko               Rumunsko

 

Pro technické důvody vyjádřily nesouhlas s dokumentem členové těchto zemí.

Švédsko

USA

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz