Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.867:614.8

Květen 1993

ZAŘÍZENÍ PRO PLYNULOU
DOPRAVU NÁKLADŮ
Bezpečnostní předpisy
Zvláštní ustanovení

ČSN
ISO 7149

26 0006

 

 

 

Continuous handling equipment. Safety code. Special rules

Engins de manutention continue. Code de sécurité. Règles particuliéres

Anlagen für die stetige Förderung von Lasten. Sicherheitsvorschriften. Besondere Bestimmungen

 

Tato norma obsahuje ISO 7149-1982.

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/ 1991 Sb. o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce, Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu na základě jejich požadavku.

 

Národní předmluva

 

Norma ČSN ISO 7149 obsahuje doplňující bezpečnostní ustanovení pro navrhování, výrobu, montáž a provoz určených dopravních zařízení. Navazuje na základní bezpečnostní a technické požadavky stanovené ČSN ISO 1819 a ČSN 26 0003.

 

Citované normy

ISO 1819 zavedena v ČSN ISO 1819 (26 0005) Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení

ISO 2148 zavedena v ČSN ISO 2148 (26 0009) Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Názvosloví

ISO 5049/1 zavedena v ČSN ISO 5049/1 (26 0014) Pojízdná zařízení pro plynulou dopravu sypkých nákladů. Část 1: Směrnice pro výpočet ocelové konstrukce

 

Další souvisící normy

ČSN 26 0003 Transportní zařízení. Projektování, konstruování a montáž

 

Obdobné zahraniční normy

BS 5667:1979 Specification for continuous mechanical handling equipment. Safety requirements obsahuje idt ISO 7149:1982 (Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy)

NF H 95-102-1974 Engins de manutention continue. Zones de transfert entre appareils. Code de sécurité obsahuje neq ISO 7149:1982 (Zařízení pro plynulou dopravu. Oblasti přesunu mezi dopravníky. Bezpečnostní předpisy)

NF H 95-110-1983 Engins de manutention continue. Code de sécurité. Régles particuliéres obsahuje neq ISO 7149:1982 (Zařízení pro plynulou dopravu. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní pravidla)

NF H 95-170-1985 Engins de manuténtion continue pour charges isolées. Pater-noster monte-documents. Régles de sécurité obsahuje neq ISO 7149:1982 (Zařízení pro plynulou dopravu jednotlivých břemen. Elevátor lavičkový na spisy. Bezpečnostní předpisy)

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28690


Strana 2

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QB/doprava, QBL/nákladní doprava, QP/QY/manipulace s materiálem, QXK/QXL/dopravníky, QXK.F/pásové dopravníky, QXK.H/řetězové dopravníky, QXK.HM/korečkové dopravníky, QXK.HH/shrnovací dopravníky, QXK.K/šnekové dopravníky, QXK.S/pneumatické dopravníky, QXK.Q/hydraulické dopravníky, QXL.BL/skluzy, QXL.N/elevátory, QXK.O/válečkové dopravníky, QXK.HE/laťkové dopravníky, QMC/bezpečnost, GPV.G/požadavky na zdraví a bezpečnost, ZIB.V/předpisy

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav transportních zařízení, s. p., Praha, IČO 008 796, Jaromír Mudroch

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

ZAŘÍZENÍ PRO PLYNULOU DOPRAVU NÁKLADŮ

ISO 71 49

Bezpečnostní předpisy

První vydání

Zvláštní ustanovení

1982-04-15


 

MDT 621.867:614.8

 

Deskriptory: handling equipment, conveyors, continuous conveyors, belt conveyors, apron conveyors, bucket conveyors, scraper conveyors, truck conveyors, overhead conveyors, tray conveyors, swing-tray conveyors, screw conveyors, chutes, hydraulic conveyors, pneumatic conveyors, elevators (lifts), safety requirements.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7149 byla připravena technickou komisí ISO/TC 101 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů a byla rozeslána členům v srpnu 1980.

Byla schválena následujícími členskými zeměmi:

 

Austrálie               Francie                    Rumunsko

Rakousko                Německo, Spolk. rep.       Španělsko

Belgie                  Mexiko                     Spojené království

Československo          Holandsko                  Švédsko

Egyptská arab. rep.     Norsko                     SSSR

Finsko                  Polsko

 

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s dokumentem.

 

Tato mezinárodní norma ruší a nahrazuje následující mezinárodní normy ISO:

1821-1975, 2125-1975, 2149-1975, 2150-1975, 2196-1975, 2381-1972, 2387-1972, 2388-1972, 2389-1972, 2390-1972, 2391-1972, 2392-1972, 3263-1974, 3264-1974, 3276-1975, 3277-1974, 3278-1974, 3279-1974, 3280-1974, 3281-1974, 3283-1974, 5028-1977, 5030-1977, 5035-1977, 5036-1977, 5037-1977, 5038-1977, 5039-1977, 5040-1977, 5043-1977, u kterých představuje technickou revizi.


Strana 4

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví v návaznosti na všeobecné bezpečnostní předpisy uvedené v ISO 1819 zvláštní bezpečnostní ustanovení pro různé typy dopravníků definovaných v odd. 2.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz