Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT :629.125.014.5

Září 1993

Stavba lodí
MALÁ PLAVIDLA
KORMIDELNÍ ZAŘÍZENÍ
LANOVÉ OVLÁDÁNÍ A LANOVÉ KLADKY

ČSN
EN 28 847

32 3204

 

 

Idt ISO 8847:1987

 

Small craft. Steering gear. Wire rope and pulley systems

Navires de plaisance. Appareils á gouverner. Systémes á drosses et réas

Kleine Wasserfahrzeuge. Steuerungssystem. Seilzugsteuerungen

 

Tato národní norma je identická s EN 28847: l989 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

This national standard is identical with EN 28847:l989 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

Citované normy

ISO 8844 dosud nezavedena

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QFF/plavidla, QFF.F/lodě, QFF.FF/lodě pro osobní dopravu, XW/sportovní potřeby, QME.E/kormidla, QXR.CH/lanové kladkostroje, ABL/technické podmínky, AL/konstrukce

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro technickou normalizaci, Emilie Kremlicková

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28757


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 28847

EUROPEAN STANDARD

prosinec 1989

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 629. 125.014.5

Deskriptory: construction navale, navigation de plaisance, navire, dispositif de commande de direction, spécification

 

Malá plavidla KORMIDELNÍ ZAŘÍZENÍ LANOVÉ OVLÁDÁNÍ A LANOVÉ KLADKY

 

Small craft Steering gear Wire rope nad pulley systems

Navires de plaisance Appareils á gouverner Systémes á drosses et réas

Kleine Wasserfahrzeuge Steuerungssystem Seilzugsteuerungen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 20. 11. 1989 a je shodná s normou ISO 8847: 1987. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný statut jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B-1000 Brusel


Strana 4

Historie vzniku

Na základě předběžné dotazníkové akce s kladným výsledkem Technická sekce ustanovila rozhodnutím BT 186/1989 podrobit mezinárodní normu

ISO 8847:1987 Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Lanové ovládání a lanové kladky

formálnímu hlasování.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Německo, Rakousko, Belgie, Dánsko, Španělsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Spojené království, Švédsko a Švýcarsko.

 

Prohlášení

Text mezinárodní normy ISO 8847, vydání 1987, schválil CEN jako evropskou normu bez jakýchkoliv změn.

 

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci kormidelních zařízení ovládaných pomocí soustavy lan a lanových kladek, používaných na malých plavidlech s motorem nebo bez motoru.

Tato norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukční řešení všech prvků kormidelního zařízení, od kormidelního kola ke kormidelnímu segmentu. Norma platí jen pro kormidelní zařízení s lanovým ovládáním kormidla pomocí kladek a segmentu, přičemž kormidelní kolo je na kormidelním stojanu, nebo se montuje na stěnu.

Návrh a provedení kormidelního pně a kormidla jsou záležitostí projektanta a vycházejí z tvaru a rychlosti plavidla.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz