Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

47.020.60

Září 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 203: Konštrukcia systému - Akustické a optické signály

ČSN IEC 92-203


32 6601

 

 

 

Electrical installations in ships. System design - Acoustic and optical signals

Installations électriques á bord des navires. Conception des systémes - Signaux sonores et visuels

Elektrische Installationen in Schiffen. Systementwurf - Akustische und optische Signale

 

Táto norma obsahuje IEC 92-203:1985.

 

Národný predhovor

 

Citované normy

 

ISO 2412:1982 doteraz nezavedená, pôvodné znenie je prístupné vo Vydavateľstve noriem Praha

 

Deskriptory podľa Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QFF.F/lodě, KDV/elektrická instalace, LKD/signály, CP/akustika, CQ/optika, GVJ.J/signalizační systémy, QFM/signalizační zařízení pro lodní dopravu

 

Vypracovanie normy

 

Vypracoval: ZŤS, Skúšobný a certifikačný ústav Martin, IČO 591 041 - Ing. Igor Ciklamíni

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Vincent Csirik

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28759


Strana 2

ELEKTROINŠTALÁCIA NA LODIACH

Časť 203: Konštrukcia systému

Akustické a optické signály

IEC 92-203


 

Tretie vydanie

1985

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Predhovor

2

Úvodné údaje

2

Úvod

3

1

Predmet normy

3

2

Termíny a definície

3

3

Všeobecné požiadavky

4

4

Zvláštne požiadavky

5

5

Signály a znázornenia stavu

5

 

Predhovor

 

1. Oficiálne rozhodnutia alebo dohody IEC týkajúce sa technických otázok spracovaných technickými komisiami, v ktorých sú zastúpené všetky zainteresované národné komitéty, vyjadrujú v najväčšej možnej miere medzinárodnú zhodu v názore na predmet, ktorého sa týkajú.

 

2. Majú formu odporúčaní na medzinárodné použitie a v tomto zmysle ich preberajú národné komitéty.

 

3. Na podporu medzinárodného zjednotenia vyjadruje IEC želanie, aby všetky národné komitéty prevzali text odporúčaní IEC do svojich národných predpisov v rozsahu, ktoré národné podmienky dovoľujú. Akýkoľvek rozdiel medzi odporúčaním IEC a zodpovedajúcim národným predpisom mal by byť v národnom predpise jasne vyznačený.

 

Úvodné údaje

 

Táto norma bola vypracovaná Technickou komisiou IEC č. 18 Elektrické inštalácie na lodiach.

 

Tvorí časť IEC Publikácie 92, ktoré pojednáva o elektrických inštaláciach na lodiach.

 

Prvé vydanie tejto publikácie bolo vydané v roku 1957.

 

Druhé vydanie pozostávajúce zo šiestich častí bolo publikované v r. 1964 (Publikácia 92-1) a v r. 1965 (Publikácie 92-2, 92-3, 92-4, 92-5 a 92-6)

 

Toto tretie vydanie nahradzuje druhé vydanie s výnimkou kapitoly X, Publikácia 92-3: časť 3: Káble (konštrukcia, skúšanie a inštalácia), ktorá je v návrhu. (Prosím, pozrite si preto najnovšie vydanie Katalógu publikácií)

 

Séria je zostavená z nasledujúcich publikácií:

 

čísla publikácií:

 

92-101: Elektrické inštalácie na lodiach Časť 101: Definície a všeobecné požiadavky

 

92-201: Časť 201: Návrh systému - Všeobecne

 

92-202: Časť 202: Návrh systému - Ochrana

 

92-301: Časť 301: Vybavenie - Generátory a motory

 

92 302: Časť 302: Vybavenie - Elektrické rozvádzače

 

92-303: Časť 303: Vybavenie - Transformátory pre silové a svetelné obvody

 

92-304: Časť 304: Vybavenie - Polovodičové meniče

 

92-305: Časť 305: Vybavenie - Akumulátorové zásobne batérie

 

93-306: Časť 306: Vybavenie - Svietidlá a príslušenstvo

 

92-307: Časť 307: Vybavenie - Prostriedky na kúrenie a varenie


Strana 3

92-352: Časť 352: Výber a inštalácia káblov pre nízkonapäťové systémy

 

92-373: Časť 373: Palubné telekomunikačné káble a vysokofrekvenčné káble - Telefónne káble

 

92-374: Časť 374 Palubné telekomunikačné káble a vysokofrekvenčné káble - Celkové prístrojové vybavenie, ovládacie a komunikačné káble

 

92-375 Časť 375: Palubné telekomunikačné káble a vysokofrekvenčné káble - Všeobecné prístrojové vybavenie. Ovládacie a komunikačné káble

 

92-376: Časť 376: Palubné viacžilové káble pre kontrolné obvody

 

92-401: Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

 

92-501: Časť 501: Špeciálne vlastnosti - Elektrický pohonný stroj

 

92-502: Časť 502: Špeciálne vlastnosti - Tankery

 

92-503: Časť 503: Špeciálne vlastnosti - Napájacie systémy so striedavým prúdom s napätím v rozsahu nad 1 kV až do a vrátane napätia 11 kV

 

92-504: Časť 504: Špeciálne vlastnosti - ovládanie a prístrojové vybavenie

 

92-504 A: Prvý doplnok k publikácii 92-504 (1974) Špeciálne vlastnosti - Ovládanie a prístrojové vybavenie Prílohy - Špeciálna ovládacia a prístrojová inštalácia

 

92 505: Časť 505: Špeciálne vlastnosti - Mobilné príbrežné vŕtacie súpravy

 

Text tejto normy je základom pre nasledujúce dokumenty:

 

3Y1.gif

 

Ďalšiu informáciu môžte získať v príslušnej Hlasovacej správe uvedenej v tabuľke vyššie.

 

V tejto norme je uvedena nasledujúca norma ISO:

 

ISO 2412 (1982): Stavba lodí - Farby návestných svetiel

 

Úvod

 

Publikácie IEC 92: Elektroinštalácia na lodiach tvoria sadu medzinárodných noriem pre elektroinštaláciu na lodiach. Na základe praktických skúseností koordinujú jestvujúce pravidlá v maximálnej možnej miere.

 

Tieto normy tvoria kódex praktického výkladu a rozšírenia požiadaviek Medzinárodnej dohody o bezpečnosti ľudského života na moriach. Obsahujú návod na pripravované pravidlá a prehľad praktických skúseností používaných majiteľmi lodí, staviteľmi lodí a príslušnými organizáciami.

 

1 Predmet normy

 

Predmetom tejto normy sú akustické a optické signály a symboly a ich umiestnenie, ktoré sa používajú v spojitosti s bezpečnosťou cestujúcich a posádky lode.

 

Tieto akustické a optické signály a ich znázornenia sa musia zvoliť a inštalovať tak, aby zabezpečili jednoznačnú interpretáciu za každých podmienok.

 

Norma nie je určená na akustické a optické signály z lode na loď, z lode na pobrežie ani na plavebné účely.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz