Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.039.58

Září 1993

ODDĚLOVÁNÍ A KABELÁŽ
V OCHRANNÉM SYSTÉMU REAKTORU

ČSN
IEC 709

35 6586

 

 

 

Separation within the reactor protection system

Séparation dans le système de protection des réacteurs

Trennung im Reaktorschutzsystem

 

Tato norma obsahuje IEC 709:1981.

 

Národní předmluva

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 709 Separation withing the reactor protection system

(Oddělování a kabeláž v ochranném systému reaktoru)

NEN 10709 Kernreactoren; Scheiding in het reactorbeveiligingssystem

(Jaderné reaktory; oddělování v ochranném systému reaktorů)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: JSB/jaderné reaktory, GV/bezpečnostní zařízení, KNV/kabelové spoje, KNN.P/kabelové sítě elektrické, JSK/ochranné konstrukce jaderných zařízení, LBB.HC/definice

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky, s.p. Přemyšlení, IČO 009903, Ing. Petr Leszkow, Bohumil Hájek

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Jaromír Petřík

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28765


Strana 2

ODDĚLOVÁNÍ A KABELÁŽ V OCHRANNÉM

IEC 709

SYSTÉMU REAKTORU

první vydání

1981


MDT 621.039.587.049.73.001.13.001.2.001.31

 

Deskriptory: safety of nuclear reactors, cabling, requirements, code of practice

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

Úvodní údaje

2

1

Rozsah platnosti

3

2

Předmět normy

3

3

Definice

3

ODDÍL PRVNÍ - OBECNÉ PRINCIPY ODDĚLOVÁNÍ V OCHRANNÉM SYSTÉMU REAKTORU

4

Všeobecně

3

5

Chyby návrhu

4

6

Události dané poruchou ochranného systému

4

7

Poruchové události dané provozem

4

8

Vnější vlivy

4

9

Zvláštní provozní podmínky

5

10

Zásady návrhu ochranného systému

5

11

Protipožární ochrana

5

12

Podmínky prostředí při havariích a po nich

5

ODDÍL DRUHÝ - POŽADAVKY NA ODDĚLENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ

13

Všeobecně

5

14

Oddělení kabelů

6

15

Tepelná a fyzická ochrana

6

16

Protipožární ochrana

6

17

Označování kabelů

7

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní údaje

 

Tuto normu vypracovala subkomise 45A Přístroje pro reaktory, komise IEC TC45 Jaderné přístroje.

Návrh byl projednán na zasedání v Baden Badenu v r. 1977. Výsledkem jednání byl návrh dokumentu 45A(Central Office)49, který byl předložen národním komitétům ke schválení v rámci šestiměsíčního pravidla v prosinci 1977. Změny, dokument 45A(Central Office)62 byly předloženy národním komitétům ke schválení v rámci dvouměsíčního řízení v únoru 1980.


Strana 3

Pro přijetí hlasovaly národní komitéty těchto zemí:

 

Austrálie                          Polsko

Belgie                             Jihoafrická republika

Kanada                             Švédsko

Čína                               Švýcarsko

Egypt                              Turecko

Finsko                             SSSR

Francie                            Velká Británie

Japonsko                           USA

Nizozemí

 

1 Rozsah platnosti

 

Tato norma platí pro ochranné systémy reaktoru. Je rovněž určena pro dočasné instalace, které jsou částí ochranného systému reaktoru (např. pomocné zařízení pro testy a experimenty při spouštění). Druhý oddíl normy je určen zvláště pro kabeláž ochranného systému.

 

2 Předmět normy

 

Předmětem normy je:

- v prvním oddílu:

stanovení určitého počtu možných příčin závad a dále, s uvážením těchto příčin, stanovení souboru základních pravidel, která je nutné dodržet při návrhu ochranného systému tak, aby daného účelu bylo dosaženo nejlepším možným způsobem. Tato pravidla se používají na ochranný systém jako celek;

- v druhém oddílu:

stanovení požadavků, které musí být splněny pro oddělení kabelů v ochranném systému reaktoru.

 

Dodatečné požadavky ve vztahu na pohotovost a podrobné požadavky pro odstranění elektrického rušení nejsou v této normě uvedeny.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz