Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.1:543.42:546.881

Září 1993

Ocel a železo
STANOVENÍ OBSAHU VANADU
Spektrofotometrické stanovení
činidlem N-BPHA

ČSN
ISO 4942

42 0519

 

 

 

Steel and iron. Determination of vanadium content. N-BPHA spectrophotometric method

Aciers et fontes. Dosage du vanadium. Méthode spectrophotométrique au N-BPHA

Stahl und Eisen. Bestimmung von Vanadin. Spektrophotometrische Methode mit N-BPHA.

 

Tato norma obsahuje ISO 4942:1988.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 377:1986 dosud nezavedena

ISO 385-1:1984 dosud nezavedena

ISO 648:1977 dosud nezavedena

ISO 1042:1983 dosud nezavedena

ISO 5725:1986 zavedena v ČSN 01 0251

Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725:1986)

 

Další souvisící normy

ČSN 42 0505 Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 4942:1988 Steel and iron - Determination of vanadium content - N-BPHA spectrophotometric method (Ocel a železo. Stanovení obsahu vanadu. Spektrofotometrické stanovení činidlem N-BPHA)

 

BS 6200: Subsection 3.34.2:1989 Sampling and analysis of iron, steel and other ferrous metals. Methods of analysis. Determination of vanadium. Steel and cast iron: spectrophotometric method (idt ISO 4942) (Vzorkování a analýza železa, oceli a dalších kovů na bázi železa. Metody analýzy. Stanovení vanadu. Ocel a litina: spektrofotometrická metoda)

 

NF A06-345 Analyse chimique des aciers et fontes - Dosage du vanadium - Méthode spectrophotométrique (Chemická analýza oceli a železa. Stanovení vanadu. Spektrofotometrická metoda)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: UN/UP/oceli, DMO.B/železo, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, DMA.D/vanad, YSS.H/stanovení kvantity, BWG/spektrofotometrie

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Nová huť, akciová společnost, Ostrava, IČO 451 93 258 - RNDr. Květuše Poljaková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 63 - Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Alexandra Červená

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28786


Strana 2

OCEL A ŽELEZO - STANOVENÍ OBSAHU

lSO 4942

VANADU - SPEKTROFOTOMETRlCKÉ

První vydání

STANOVENÍ ČINIDLEM N-BPHA

1988-12-15


 

MDT 669.1:543.42:546.881

 

Deskriptory: steels, iron, chemical analysis, determination of content, vanadium, spectrophotometric analysis

 

Úvod

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Zpracováním mezinárodních norem se zabývají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se před schválením koncilem ISO jako mezinárodní normy rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4942 byla připravena technickou komisí ISO/TC 17, Ocel.

Přílohy A a B této mezinárodní normy jsou pouze informativní.

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí spektrofotometrickou metodu stanovení vanadu v oceli a železe činidlem N-BPHA.

Metoda je použitelná pro stanovení vanadu v rozmezí od 0,005 % (m/m) do 0,50 % (m/m).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz