Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.715:543

Září 1993

SLITINY HLINÍKU
Část 9: Stanovení zirkonia metodou
fotometrickou s xylenolovou oranží

ČSN 42 0672-9


 

 

 

Aluminium alloys. Determination of zirconium by the photometric method with xylenol orange.

Alliages d'aluminium. Dosage du zirconium utilisant la méthode photométrique au xylenol orange.

Aluminiumlegierungen. Die Bestimmung des Zirkoniums durch photometrishe Methode mit Xylenolorange.

 

Předmluva

Tato norma je částí souboru norem ČSN 42 0672 - viz Předmluva ČSN 42 0672-1.

 

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

NF A 06-582:1959 Analyse chimique de l'aluminium et des alliages d'aluminium. Dosage spectrophotométrique du zirconium (Chemický rozbor hliníku a slitin hliníku. Stanovení zirkonia spektrofotometricky)

ASTM V 03.05 E 34-88:1990 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Aluminum and Aluminum Base Alloys. Zirconium by the Arsenazo III (Photometric) Method (Standardní zkušební metody pro chemický rozbor hliníku a slitin na bázi hliníku. Fotometrická metoda stanovení zirkonia s arsenazem III)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 18 ČSN 42 0670 z 15. 1. 1981.

Vydáním ČSN 42 0672 část 1 až 11 a ČSN ISO 793,ČSN ISO 795, ČSN ISO 796, ČSN ISO 797, ČSN ISO 808, ČSN ISO 886, ČSN ISO 1118, ČSN ISO 1784, ČSN ISO 2297, ČSN ISO 2637, ČSN ISO 3256, ČSN ISO 3978, ČSN ISO 3979, ČSN ISO 3980, ČSN ISO 3981, ČSN ISO 4192, ČSN ISO 4193, ČSN ISO 5194, ČSN ISO 6827, pozbývají platnost ČSN 42 0670 z 29. 6. 1972, z 15. 1. 1981 a z 3. 10. 1985 a ČSN 42 0671 ze 13. 8. 1980 v celém rozsahu a části 1 a 2 ČSN 42 0672 z 22. 6. 1987.

 

Změny proti předchozí normě

Podstata stanovení je v normách prakticky stejná.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: UFB/slitiny obsahující hliník, DLU.D/zirkonium, YSS.H/stanovení kvantity, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, BWF/fotometrie (chemické analýzy), DSJ.E/xylenol, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, BME/příprava vzorků, těles, BBR/kalibrace

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK č. 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Věra Ceznerová

 

Ó Federální úřad pro normalizace a měření
28795


Strana 2

1 Předmět normy

Tato norma určuje fotometrickou metodu s xylenolovou oranží pro stanovení zirkonia ve slitinách hliníku.

Tato metoda je použitelná pro stanovení obsahu zirkonia od 0,05 % do 0,5 %.

Při provádění rozboru se musí dodržovat všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz