Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

77.080

Říjen 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení vápníku v ocelích. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 10177


42 0535

 

 

 

Chemical analysis of ferrous materials. Determination of calcium in steels. Flame atomic absorption spectrometric method

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques. Dosage du calcium dans les aciers. Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme

Chemishe Analyse von Eisenwerkstoffen. Bestimmung von Calcium in Stahl. Flammenatomabsortpionsspektrometrisches Verfahren

 

Tato národní norma je identická s EN 10 177:1989 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standart is identical with EN 10 177:1989 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

EURONORMA 18-79 dosud nezavedena

 

Další související normy

 

ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725:1986)

 

ČSN 42 0505 Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

 

Deskriptory podle Thesauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/ znění deskriptoru: UN/UP/oceli, BO/BW/ chemická analýza a zkoušení, DLI.F/vápník, YSS.H/stanovení kvantity, BWG.EV/plamenová fotometrie, BWG.BG/atomová absorpční spektrofotometrie

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Nová huť, akciová společnost, Ostrava, IČO 45193258 - RNDr. Květuše Poljaková, CSc., Ing. Oldřich Luzar.

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud.

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Alexandra Červená

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28841


Strana 2

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 10 177


Leden 1993

 

MDT 543.422:546.41:669.14

 

Deskriptory: ferrous and steel products, steel, chemical analysis, determination of content, calcium, atomic absorption method, flame photometric method

 

CHEMICKÝ ROZBOR MATERIÁLŮ NA BÁZI ŽELEZA

Stanovení vápníku v ocelích

Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

 

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of calcium in steels - Flame atomic absorption spectrometric method

 

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques

- Dosage du calcium dans les aciers

- Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme

 

Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen

- Bestimmung von Calcium in Stahl

- Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Vefahren

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 15.1.1989. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky společného jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem včetně bibliografických údajů lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma je vydána ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Commitee for Standartization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B-1000 Brusel


Strana 3

Historie vzniku

 

Tato evropská norma přejímá obsah EURONORMY 177-85 „Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení vápníku v ocelích - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie", připravené ECISS/TC 20 „Chemické analýzy", s kterou je sekretariát Dánské rady pro normalizaci (Dansk Standardiseringsrad - DS) seznámen.

Po schválení koordinačním výborem (COCOR) Evropské komise pro normalizaci železa a oceli 24.- 25.11.1987 byla předložena k oficiálnímu schválení Evropské komisi pro normalizaci CEN.

CEN BT ji přijal a ratifikoval 5.11. 1988.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

3

2

Odkazy na normy

3

3

Postata metody

3

4

Chemikálie

4

5

Přístroje

4

6

Odběr vzorků

5

7

Provedení analýzy

5

7.1

Navážka vzorku

5

7.2

Slepá zkouška

5

7.3

Stanoven

5

7.4

Sestrojení kalibrační křivky

6

8

Zpracování výsledků

6

9

Protokol o zkoušce

7

Příloha A: Údaje o přesnosti

8

vícejazyčné překlady jsou v originále vytištěny ve sloupcích, v přepsaném textu budou za sebou

 

1 Předmět normy

 

Tato norma uvádí postup stanovení vápníku v ocelích metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie. Postup je vhodný pro rozbory nelegovaných a nízkolegovaných ocelí s obsahem vápníku nad 0,0002  % (m/m).

 

POZNÁMKA - Postup je možno použít i pro rozbory vysokolegovaných ocelí, pokud se složení kalibračních roztoků upraví tak, aby obsahovaly nejdůležitější legující složky v podobných koncentracích jako roztoky analyzovaných vzorků (viz článek 9).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz