Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

77.080

Říjen 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení celkového obsahu uhlíku v oceli a surovém železe. Vážkové stanovení po spále

ČSN EN 10036


42 0542

 

 

 

Chemical analysis of ferrous materials. Determination of total carbon in steels and irons. Gravimetric method after combustion in a stream of oxygen

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques. Dosage du carbone total dans les aciers et les fontes. Méthode gravimétrique aprés combustion dans un sourant d'oxygéne

Chemische Analyse von Eisen- und Stahlwerkstoffen. Ermittlung des Gesamtkohlenstoffgehalts von Stahl und Roheisen. Gewichts-analytische Ermittlung nach Verbrennung im Sauerstoffstrom

 

Tato norma je identická s EN 10 036:1989 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 10 036:1989 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

Euronorma 18 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725:1986)

 

ČSN 42 0505 Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

 

Odborné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

EN 10 036 Chemical analysis of ferrous materials. Determination of total carbon in steels and irons. Gravimetric method after combustion in a stream of oxygen

 

(Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení celkového obsahu uhlíku v oceli a surovém železe. Vážkové stanovení po spálení v proudu kyslíku).

 

ISO 437:1982 Steel and cast iron. Determination of total carbon content. Combustion gravimetric method (Ocel a litina. Stanovení celkového obsahu uhlíku. Spalovací vážková metoda)

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28842


Strana 2

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DMO.B/železo, UN/UP/oceli, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, DJN.C/uhlík, YSS.H/stanovení kvantity, BSF/gravimetrická analýza, DED/spalování, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, BME/příprava vzorků, těles

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Federální úřad pro normalizaci a měření, Ing. Alexandra Červená

 

Technická normalizační komise: TNK 63 - Rozbor kovů a rud


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 10 036


 

Leden 1989

 

MDT 669.1:546.26:245.21

 

Deskriptory: ferrous and steel materials, steel, cast iron, chemical analysis, determination contents, carbon, gravimetric determination, determination after combustion

 

Chemický rozbor materiálů na bázi železa

STANOVENÍ CELKOVÉHO OBSAHU UHLÍKU V OCELI

A SUROVÉM ŽELEZE

Vážkové stanovení po spálení v proudu kyslíku

 

Chemical analysis of ferrous materials - Determination

of total carbon in steels and

iron - Gravimetric method after combustion

in stream of oxygen

 

Analyse chimique des materiaux sidérurgiques - Dosage

du carbone total dans les aciers et les fontes

- Méthode gravimetrique aprés combustion

dans un sourant d'oxygéne

 

Chemische Analyse von Eisen-und Stahlwerkstoffen

- Ermittlung des Gesamtkohlenstoffgehalts

von Stahl und Roheisen Gewichtsanalytische

Ermittlung nach Verbrennung im Sauerstoffstrom

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 15. 1. 1989.

 

Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný statut jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B - 1000 Brusel


Strana 4

Historie vzniku

 

Tato evropská norma přejímá obsah EURONORMY 36-83 „Chemický rozbor materiálu na bázi železa - Stanovení celkového obsahu uhlíku v oceli a surovém železe - Vážkové stanovení po spálení v proudu kyslíku", která byla připravena ECISS/TC 20 „Metody chemické analýzy", s kterou je sekretariát Dánské rady pro normalizaci (Dans Standardiseringsrad DS) seznámen.

 

Po schválení koordinačním výborem (COCOR) Evropské komise pro normalizaci železa a oceli 24.-25. 11. 1987 byla předložena k oficiálnímu schválení Evropské komisi pro normalizaci CEN.

 

CEN BT ji přijal a ratifikoval 5. 11. 1988.

 

Podle společenských pravidel CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země:

 

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA - EURONORMA v oddílu 1 a 9 platí jako EVROPSKÁ NORMA.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Podstata metody

4

4

Chemikálie

4

5

Přístroje

5

6

Vzorkování

7

7

Postup zkoušky

7

7.1

Navážka

7

7.2

Slepá zkouška

7

7.3

Stanovení

7

8

Zpracování výsledků

8

9

Protokol o zkoušce

8

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma předepisuje vážkovou metodu pro zjišťování celkového obsahu uhlíku v oceli a surovém železe po spálení v proudu kyslíku. Postupu lze použít u obsahů uhlíku 0,1 % (m/m) a vyšších.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz