Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 32: 543. 422: 669. 3/. 5: 669. 71             ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                           Říjen 1993

MANGANOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY

Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku metodou atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 5889

44 1575

Manganese ores and concentrates. Determination of aluminium, copper, lead and zinc contents. Flame atomic absorption spectro-

metric method

Minerais et concentrés de manganese. Dosage de ľ aluminium, du cuivre, du plomb et du zinc. Méthode par spectrométried ' absorption

atomique dans la flamme

Manganerze und Konzentrate. Bestimmung des Gehaltes an Aluminium, Kupfer, Blei und Zink. Atomabsorptionsspektrometrische

Methode

Tato norma obsahuje ISO 5889: 1983

Národní předmluva

Citované normy

ISO 4296-1 zavedena v ČSN ISO 4296-1 Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku

ISO 4296-2 zavedena v ČSN ISO 4296-2 Manganové rudy. Vzorkování. Část 2: Příprava vzorků

ISO 4297 zavedena v ČSN ISO 4297 Manganové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná

ustanovení.

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 5889: 1983 Manganese ores and concentrates. Determination of aluminium, copper, lead and zinc contents. Flame atomic absorption spectrometric method (Manganové rudy a koncentráty. Stanovení obsahu hliníku, mědi, olova a zinku. Metoda atomové absorpční spektrometrie).

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 23 oddíl В ČSN 44 1575 z 24. 6. 1971, oddíl 3 ČSN 44 1850 z 21. 8. 1985, oddíl 3 ČSN 44 1851 z 21. 8. 1985 a oddíl 1 ČSN 44 1853 z 11. 5. 1987.

Změny proti předchozím normám

Metoda uvedená v této normě umožňuje skupinové stanovení hliníku, mědi, olova a zinku.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DNH. R/manganové rudy, VDB. PP/koncentráty, DLR. E/hliník, DLF. D/měď, DLX. O/olovo, DLK. D/zinek, YSS. H/stanovení kvantity, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, BWG. EV/plamenová fotometrie, BWG. BG/atomová absorpční spektrofotometrie, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, BME/příprava vzorků, těles

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 007927, Ing. Jitka Machková Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud Pracovník úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

© Federální úřad pro normalizaci a měření

28846


ČSN ISO 5889

MANGANOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku Metoda atomové absorpční spektrometrie

ISO 5889

První vydání 1983-09-15

MDT 553. 32: 543. 422: 669. 3/. 5: 669. 71

Deskriptory: manganese ores, chemical analysis, determination of content, aluminium, copper, lead, zinc, atomic

absorption method.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících Členů.

Mezinárodní norma ISO 5889 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 65 Manganové a chromové rudy a byla rozeslána členům v květnu 1982.

Byla schválena členy následujících států:

Austrálie

Indie

Jihoafrická republika

Rakousko

Itálie

Thajsko

Čína

Japonsko

Velká Británie

Československo

Mexiko

SSSR

Egypt

Polsko

 

Německo

Rumunsko

 

Člen následující země neschválil dokument na technickém základě:

Francie

2


ČSN ISO 5889

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu hliníku, mědi, olova

a zinku v manganových rudách a koncentrátech.

Metoda je použitelná pro koncentrace v rozsahu

od 0, 1 do 4, 0 % (m/m) pro hliník;

od 0, 005 do 1, 0 % (m/m) pro měď;

od 0, 005 do 1, 0 % (m/m) pro olovo;

od 0, 005 do 0, 25 (mim) pro zinek.

Tato mezinárodní norma platí ve spojení s ISO 4297.

3

Zdroj: www.cni.cz