Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

47.020.60

November 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

ČSN IEC 92-304


32 6607

 

 

 

Electrical installations in ships. Equipment. Semiconductor convertors

Installations électriques a bord des navires. Matériel. Convertisseurs a semiconducteurs

Elektrische Installationen in Schiffen. Ausstattung. Semiconductor Trafos

 

Táto norma obsahuje IEC 92-304:1980.

 

Národný predhovor

 

Citované normy

 

IEC 92-101:1980 - doteraz nezavedená

 

IEC 92-303:1980 - doteraz nezavedená

 

IEC 92-401:1980 - doteraz nezavedená

 

IEC 119:1960 - doteraz nezavedená

 

IEC 146:1973 - doteraz nezavedená

 

IEC 146-2:1974 - doteraz nezavedená

 

IEC 146-3:1977 - doteraz nezavedená

 

IEC 146 A:1974 - doteraz nezavedená

 

Obdobné medzinárodné normy

 

IEC 92-304:1980 Electrical installations in ships. Part 304: Equipment. Semiconductor convertors (Elektroinštalácia na lodiach Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče)

 

Deskriptory podľa Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QFF.F/lodě, KDV/elektrická instalace, KE/KJ/elektrická zařízení, KXB/polovodiče, KXD/polovodičová zařízení, KGC.FFP/polovodičové usměrňovače, KGC/měřiče proudu

 

Vypracovanie normy

 

Spracovateľ: Skúšobný a certifikačný ústav, a. s., Martin, IČO 31562991 - Ing. Igor Ciklamíni

 

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Vincent Csirik

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28853


Strana 2

ELEKTROINŠTALÁCIA NA LODIACH

Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

IEC 92-304


 

Tretie vydanie

1980

 

MDT: 621.316:174:629.12    621.314.63:621.382.2/.3    001.2.004.14

 

Deskriptory: electrical installations in ships, semiconductor rectifiers, requirements

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Predhovor

2

Úvodné údaje

2

1

Predmet normy

4

2

Všeobecné požiadavky

4

3

Chladiace zariadenia

4

4

Selénové usmerňovacie články

4

5

Prístupnosť

5

6

Podmienky činnosti

5

7

Doplnenie

5

8

Výrobný štítok

5

9

Meničové transformátory

5

 

Predhovor

 

1. Oficiálne rozhodnutia alebo dohody IEC týkajúce sa technických otázok spracovaných technickými komisiami, v ktorých sú zastúpené všetky zainteresované národné komitéty. vyjadrujú v najväčšej možnej miere medzinárodnú zhodu v názore na predmet, ktorého sa týkajú.

 

2. Majú formu odporúčaní na medzinárodné použitie a v tomto zmysle ich preberajú národné komitéty.

 

3. Na podporu medzinárodného zjednotenia vyjadruje IEC želanie, aby všetky národné komitéty prevzali text odporúčaní IEC do svojich národných predpisov v rozsahu, ktoré národné podmienky dovoľujú. Akýkoľvek rozdiel medzi odporúčaním IEC a zodpovedajúcim národným predpisom by mal byť v národnom predpise jasne vyznačený.

 

Úvodné údaje

 

Normu vypracovala Technická komisia IEC č. 18 Elektrické inštalácie na lodiach.

 

Tvorí časť Publikácie IEC 92, ktorá sa zaoberá elektrickými inštaláciami na lodiach.

 

Prvé vydanie tejto publikácie vyšlo v roku 1957.

 

Druhé vydanie, pozostávajúce zo šiestich častí, bolo publikované v r. 1964 (Publikácia 92-1) a v r. 1965 (Publikácie 92-2, 92-3, 92-4, 92-5 a 92-6).

 

Toto tretie vydanie nahradzuje druhé vydanie s výnimkou kapitoly X, Publikácia 92-3: časť 3: Káble (konštrukcia, skúšanie a inštalácia), ktorá je v návrhu. (Prosím, pozrite si preto najnovšie vydanie Katalógu publikácií.)


Strana 3

Séria je zostavená z nasledujúcich publikácií:

 

čísla publikácií:

 

92-101: Elektrické inštalácie na lodiach

Časť 101: Definície a všeobecné požiadavky

 

92-201: Časť 201: Návrh systému - Všeobecne

 

92-202: Časť 202: Návrh systému - Ochrana

 

92-301: Časť 301: Vybavenie - Generátory a motory

 

92-302: Časť 302: Vybavenie - Elektrické rozvádzače

 

92-303: Časť 303: Vybavenie - Transformátory pre silové a svetelné obvody

 

93-304: Časť 304: Vybavenie - Polovodičové meniče

 

92-305: Časť 305: Vybavenie - Akumulátorové (zásobné) batérie

 

92-306: Časť 306: Vybavenie - Svietidlá a príslušenstvo

 

92-307: Časť 307: Vybavenie - Prostriedky na kúrenie a varenie

 

92-352: Časť 352: Výber a inštalácia káblov pre nízkonapäťové systémy

 

92-373: Časť 373: Palubné telekomunikačné káble a vysokofrekvenčné káble - Telefónne koaxiálne káble

 

92-374: Časť 374: Palubné telekomunikačné káble a vysokofrekvenčné káble - Telefónne káble pre neéterické komunikačné služby

 

92-375: Časť 375: Palubné telekomunikačné káble a vysokofrekvenčné káble - Všeobecné prístrojové vybavenie. Ovládacie a komunikačné káble.

 

92-401: Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

 

92-501: Časť 501: Špeciálne vlastnosti - Elektrický pohonný stroj

 

92-502: Časť 502: Špeciálne vlastnosti - Tankery

 

92-503: Časť 503: Špeciálne vlastnosti - Napájacie systémy so striedavým prúdom s napätím v rozsahu nad 1 kV až do a vrátane napätia 11 kV

 

92-504: Časť 504: Špeciálne vlastnosti - Ovládanie a prístrojové vybavenie

 

92-504 A: Prvý doplnok k publikácii 92-504 (1974) Špeciálne vlastnosti - Ovládanie a prístrojové vybavenie

 

Prílohy - Špeciálna ovládacia prístrojová inštalácia

 

92-505: Časť 505: Špeciálne vlastnosti - Mobilné príbrežné vŕtacie súpravy

 

Návrh časti 304 bol prediskutovaný na zasadaní v Moskve v r. 1977 a uzavretý na zasadaní vo Florencii v r. 1978.

 

Výsledkom posledného zasadania bol návrh Dokumentu 18 (Centrálny úrad) 472, predložený národným komitétom na schválenie podľa šesťmesačného pravidla v júni 1979.

 

Súhlas s publikáciou vyslovili národné komitéty týchto krajín:

 

Austrália

Belgicko

Bulharsko

Čína

Egypt

Holandsko

Japonsko

Juhoafrická republika

Kanada

Nemecko

Poľsko

Švédsko

Taliansko

Turecko

USA

Veľká Británia

 

Iné publikácie IEC citované v tejto norme:

 

Publikácie č.

 

92-101: Elektrické inštalácie na lodiach

 

92-303: Vybavenie - Transformátory pre silové a svetelné obvody

 

92-401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie


Strana 4

119: Odporúčania pre polykryštalické polovodičové usmerňovacie sústavy a ich príslušenstvo (prvé vydanie, 1960)

 

146: Polovodičové meniče (druhé vydanie, 1973)

 

146 A: Prvý doplnok: Kapitola VII: Značenie výstroja a montážnych skupín meničov (1974)

 

146-2: Časť 2: Polovodičové samokomutatívne meniče (prvé vydanie, 1974)

 

146-3: Časť 3: Polovodičové meniče na jednosmerný prúd (meniče kmitavého jednosmerného prúdu) (prvé vydanie, 1977)

 

Publikácie IEC 92: Elektroinštalácia na lodiach tvoria sadu medzinárodných noriem pre elektroinštaláciu na lodiach. Na základe praktických skúseností koordinujú v maximálnej možnej miere jestvujúce pravidlá.

 

Tieto normy tvoria kódex praktického výkladu a rozšírenie požiadaviek Medzinárodnej dohody o  bezpečnosti ľudského života na moriach. Obsahujú návod na pripravované pravidlá a prehľad praktických skúseností používaných majiteľmi lodí, staviteľmi lodí a príslušnými organizáciami.

 

1 Predmet normy

 

Táto norma platí pre statické meniče, ktoré používajú polovodičové usmerňovacie prvky, ako sú diódy, tyristory apod., používané na lodiach. Premena môže byť zo striedavého prúdu na jednosmerný prúd, z jednosmerného na striedavý, z jednosmerného na jednosmerný a zo striedavého na striedavý.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz