Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 64.06-83:641.542.5:614.8

Prosinec 1993

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY
Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické
vodní lázně pro podniky veřejného stravování

ČSN
EN 60 335-2-50

36 1055

 

 

 

Safety of household and similiar electrical appliances Part 2: Particular requirements for commercial electric bains-marie

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxiéme partie: Régles particuliéres pour bains-marie électriques á usage collectif

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für gewerblichev elektrische Wasserbäder

 

Tato norma obsahuje EN 60335-2-50:1991.

 

Tato norma byla přeložena z anglického znění bez redakčních změn.

 

This standard contains EN 60335-2-50:1991.

 

This standard is translated from the English version without editorial changes.

 

Národní předmluva

 

Tato norma nemusí být použita pro výrobky vyvinuté před datem vydání této normy.

 

Citované normy

EN 60335-1:1988             dosud nezavedena

HD 365 S3                       dosud nezavedena

 

Další souvisící norma

ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 75 7111 Jakost vody. Pitná voda.

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice MZ ČR č.40/1976 Sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na stacionární stroje a technická zařízení, sv. 36, reg. v částce 20/1976 Sb.

Smernica MZ SR č. 17/1976 Vest. MZ SR o hygienických požiadavkách na stacionárne stroje, čiastka 5-6, reg. v čiastke 24/1976 Zb.

Směrnice MZ ČR č. 72/1987 o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování, svazek 64/1987 Sb. Hygienické předpisy.

Výnos č. 3/1988 Vest. MZ SR o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania.

Úprava č. 36/1977 Vest. MZ SR o hygienických požiadavkách na plastické látky prichádzajúce do styku s poživatinami.

Úprava č. 4/1983 Vest. MZ SR o hygienických požiadavkách na gumu a predmety z gumy prichádzajúce do styku s poživatinami a ĺudským organizmom.

 

ã Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
28871


Strana 2

Vyhláška č. 48 ČÚBP z 15.4.1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Vyhláška č. 59 SÚBP z 15.4.1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 335-2-50:1989 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for commercial electric bains-marie

(Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické vodní lázně pro podniky veřejného stravování)

IEC 335-2-50 AMD 1:1990 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for commercial electric bains-marie

(Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické vodní lázně pro podniky veřejného stravování)

EN 60335-2-50:1991 Safety of household and similar elektrical appliances. Part 2: Particular requirements for commercial electric bains-marie

(Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické vodní lázně pro podniky veřejného stravování)

 

Porovnání s IEC 335-2-50

 

Předmluva:

 

Není uvedena předmluva z IEC 335-2-50.

 

Úvodní údaje:

 

Vypuštěny.

 

Kapitola 6:

 

V 6.1 je odvolávka na IEC 529 nahrazena odvolávkou na HD 365.

 

Kapitola 13:

 

V 13.2 je vypuštěn druhý doplněk týkající se nižších hodnot

 

unikajícího proudu v některých zemích.

 

Kapitola 15:

 

V 15.2 je odvolávka na IEC 529 nahrazena odvolávkou na HD 365.

 

Kapitola 16:

 

V 16.2 je vypuštěn doplněk týkající se spotřebičů určených k ponoření do vody.

 

Kapitola 18:

 

V 18.1 je doplněn způsob zkoušení částí poháněných motorem.

 

Kapitola 19:

 

V 19.4 je poslední odstavec nahrazen novým textem.

 

Kapitola 22:

 

22.2 je vypuštěn.

 

Kapitola 25:

 

V 25.4 je vypuštěn druhý doplněk.

V 25.6 je odvolávka na 245 IEC 57 nahrazena odvolávkou na H05 RN-F.


Strana 3

Deskriptory podle Tezauru ISO R00T

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: KE/KJ/elektrická zařízení, XJT/elektrická zařízení pro domácnost, IQC.F/vaření, ZKO.GG/veřejné služby, GMC/bezpečnost, GPY/bezpečnost v domácnostech, GPE/elektrická bezpečnost

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORMTEXT, IČO 41986831 Markéta Ratajová

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a električké ruční nářadí

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Helena Musilová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-2-50

EUROPEAN STANDARD

Květen 1991

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 64.06-83:641.542.5:614.8

 

Deskriptory: Household electrical, bain-marie, appliances for commercial use, safety requirements, protection against elekctric shock, fire protection, protection against mechanical hazard

 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY Část 2: ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO ELEKTRICKÉ VODNÍ LÁZNĚ PRO PODNIKY VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ  (IEC 335-2-50:1989, mod)

 

Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for commercial electric bains-marie (IEC 335-2-50:1989, modified)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles parti culières pour bains-marie électrigues à usage collectif (CEI 335-2-50:1989, modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2: Besondere Anforderungen für gewerbliche elektrische Wasserbäder (IEC 335-2-50:1989, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC dne 10.12.1990.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v kterémkoliv jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný statut jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 6

Úvodní údaje

 

Tuto evropskou normu vypracoval sekretariát CENELEC technická komise č. 61.

 

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu byly před 1.7.1994 v souladu s platnou národní normou, je možno použít tuto předchozí normu pro výrobu až do 1.7.1999.

 

Tato norma doplňuje nebo upravuje příslušné články IEC 335-2-50:1989 tak, aby vznikla evropská norma EN 60335-2-50.

 

Tato evropská norma se musí používat společně s EN 60335-1:1988 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky.

 

Změny oproti IEC 335-2-50 jsou označeny svislou čarou na okraji.

 

Tam, kde v této normě určitá kapitola z EN 60335-1:1988 není uvedena, tato kapitola platí, pokud je to možné. Tam, kde je v této normě uvedeno „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", musí se příslušné požadavky, zkušební metody nebo vysvětlivky EN 60335-1:1988 příslušně změnit.

 

Články, které jsou doplněny k IEC 335-1, jsou číslovány počínaje číslem 101.

 

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky (snc) způsobující odchylky od této evropské normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZX evropské normy EN 60335-1.

 

Neexistují žádné národní odchylky od této evropské normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZY evropské normy EN 60335-1.

 

V této normě je citována tato norma:

 

HD 365 S3:1985 Klasifikace stupňů ochrany krytím

 

V této normě je použito těchto druhů písma:

- vlastní požadavky:           antikva;

- zkušební ustanovení:       kurzíva;

- vysvětlivky:                      borgis.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz