Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 646.72.06-83:614.8

Prosinec 1993

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY
Část 2: Zvláštní požadavky pro
elektrické holící strojky, strojky na
stříhání vlasů a podobné spotřebiče

ČSN
 EN 60335-2-8

36 1055

 

 

mod IEC 335-2-8:1987

 

Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular reguirements for electric shavers, hair clippers and similar appliances

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Deuxième partie: Règles particulières pour les rasoirs, les tondeuses et appareils analogues

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2: Besondere Anfonderungen für Raisergeräte, Haarschneidemaschinen und ähnliche elektrische Geräte

 

Tato norma obsahuje EN 60335-2-8:1990.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění.

 

This standard contains EN 60335-2-8:1990.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases ob interpretation disputes the Englisch version applies.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60335-1:1988 dosud nezavedena

HO5 RN-F           dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

NF EN 60335-2-8:1991 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Deuxième partie: Règles particulières pour les rasoirs, les tondeuses et appareils analogues (Bezpecnost elektrických zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče)

 

SS-EN 60335-2-8:1991 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på rakapparater, hårklippningsmaskiner och liknande bruksföremål (Bezpečnost elektrických zařízení pro domácnost a podobných zařízení. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče)

 

IEC 335-2-8:1987 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné účely)

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
28872


Strana 2

DIN VDE 0700 Teil 8 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2: Besondere Anforderungen für Rasiergeräte, Haarschneidemaschinen und ähnliche elektrische Geräte (IEC 335-2-8:1987, modifiziert) Deutsche Fassung EN 60335-2-8:1990 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče (IEC 335-2-8:1987 mod.) německá norma EN 60335-2-8:1990)

 

BS 3456:1988 Specification for safety of household and similar electrical appliances. Particular requirements. Electric shavers, hair clippers and similar appliances (Specifikace pro bezpečnost domácích a podobných elektrických zařízení. Zvláštní požadavky. Elektrické holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče)

 

Porovnání s IEC 335-2-8:1987

ČSN EN 60335-2-8 je překladem IEC 335-2-8:1987 s těmito modifikacemi:

V celé normě je odkaz na EN 60335-1-1988 místo na IEC 335-1:1976. V článku 25.6 je nahrazen odkaz „245 IEC 57" citací „HO5 RN-F". V kapitole 11 je doplněna změna článku 11.10, kterou se stanovuje p = 500 pro motory spotřebičů určených pouze pro použití v domácnosti a p = 2 000 pro motory ostatních spotřebičů.

 

Nahrazení předchozích norem

ČSN EN 60335-2-8 nahrazuje ČSN 36 1180 z 6. 12. 1982, která tím pozbývá platnosti v plném rozsahu.

 

Změny oproti předchozí normě

ČSN EN 60335-2-8 je oproti ČSN 36 1180 přepracována jako překlad EN 60335-2-8.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru / znění deskriptoru: GPY / bezpečnost v domácnostech, XJT / elektrická zařízení pro domácnost, XHS.S / holicí přístroje, ERH.H / vlasy, GPE / elektrická bezpečnost, AL / konstrukce, LKP.NS / odrušování, CYJ.P / trvanlivost, životnost, AUB / součásti

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001481, Zdeněk Jurda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Helena Musilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-2-8

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1990

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 646.72.06-83:614.8  Nahrazuje HD 254 S2:1984

 

Deskriptory: elektrospotřebič pro domácnost, holicí stroje, elektrické stříhací strojky, bezpečnostní předpis, ochrana před úrazem elektrickým proudem, ochrana před požárem, ochrana před mechanickými nebezpečími.

 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické holicí strojky, strojky, na stříhání vlasů a podobné spotřebiče (IEC 335-2-8:1987, mod)

 

Safety od household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for electric shavers, hair clippers and similar appliances (IEC 335-2-8:1987, modified)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les rasoirs, les tondeuses et appareils électriques analogues (CEI 335-2-8:1987, modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für Rasiergeräte, Haarscheide-maschinen und ähnliche elektrische Geräte (IEC 335-2-8:1987, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 11. 6. 1990. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizace v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Stručná historie

Tento návrh je vypracován na základě 3. vydání IEC 335-2-8 dokumentu CLC/TC 61(SEC) 599 a byl podroben dotazovacímu postupu v říjnu 1987.

Tento návrh byl projednán na zasedání v Neusiedlu v květnu 1988 a na zasedání v Bruselu v květnu 1989 a bylo rozhodnuto podle výsledků hlasování přijmout návrh normy EN 60335-2-8. Tento postup proběhl v říjnu 1989.

Text tohoto návrhu byl schválen BT CENELEC 5. března 1990.

Návrh, který modifikuje zkoušky spínačů a komutátorů byl projednán na zasedání v Athénách v říjnu 1985. Návrh změny k EN 60335-2-8 byl podroben Jednotnému schvalovacímu postupu (UAP) v říjnu 1989.

Text tohoto návrhu (Změna A) byl schválen BT CENELEC 11. června 1990 a zapracování do EN 60335-2-8.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

 

 

 

1

Rozsah platnosti

5

2

Definice

6

3

Všeobecné požadavky

6

4

Všeobecně o zkouškách

6

5

Jmenovité hodnoty

6

 

 

 

6

Třídění

6

7

Značení

6

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

6

9

Rozběh elektromechanických spotřebičů

6

10

Příkon a proud

7

 

 

 

11

Oteplení

7

12

Práce spotřebičů s topnými články při přetížení

7

13

Elektrická izolace a unikající proud při pracovní teplotě

7

14

Odrušení rozhlasu a televize

7

15

Odolnost proti vlhkosti

7

 

 

 

16

Izolační odpor a elektrická pevnost

7

17

Ochrana proti přetížení

7

18

Trvanlivost

7

19

Abnormální práce

8

20

Stabilita a mechanická nebezpečí

8

 

 

 

21

Mechanická pevnost

8

22

Konstrukce

9

23

Vnitřní spojování

9

24

Součásti

9

25

Síťový přívod a vnější pohyblivé přívody

9

 

 

 

26

Svorky pro vnější přívody

10

27

Ochranné spojení se zemí

10

28

Šrouby a spoje

10

29

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

10

30

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

10

 

 

 

31

Odolnost proti korozi

10

32

Záření, toxicita a jiná nebezpečí

10

Přílohy

10


Strana 5

Předmluva

 

Tato Evropská norma byla připravena sekretariátem CENELEC TC 61.

 

Data pro její použití:

- lhůta oznámení           (doa) 1990-07-01

- nejzazší lhůta vydání    (dop) 1991-01-01

- nejzazší lhůta zrušení   (dow) 1993-01-01

konfliktních národních norem

 

Tato evropská norma nahrazuje HD 254 S2:1984.

 

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikátu odpovídají HD 254 S2:1984 před 1. 1. 1993, může se tento předchozí standard nepřetržitě používat pro výrobu až do 1. 1. 1998.

Společné modifikace CENELEC k IEC 335-2-8:1987 jsou označeny svislou čarou po straně textu.

Tato norma se musí používat spolu s EN 60335-1:1988, Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky, včetně jejích doplňků A2:1988, A5:1989 a A6:1989.

Pokud v této části 2 nejsou uvedeny jednotlivé články části 1, platí ustanovení článků části 1 v přiměřeném rozsahu. Tam, kde tento standard uvádí „doplněk", „změnu" nebo „nahrazení", se musí odpovídající text části 1 upravit odpovídajícím způsobem.

Články, které jsou doplněny k této EN 60335-1 jsou číslovány od 101.

Vyjma podmínek uvedených v příloze ZX k EN 60335-1, neexistují žádné zvláštní národní podmínky, které by způsobovaly odchylku od této evropské normy.

Vyjma odchylek uvedených v příloze ZY k EN 60335-1, neexistují žádné národní odchylky od této evropské normy.

 

Jsou použity tyto typy písma:

- všeobecné požadavky: garmond

- zkušební metody: kurzíva

- vysvětlivky: borgis

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz