Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 678.5/.8-40:678.01:536.495

Září 1992

Plasty.
STANOVENÍ CHARAKTERISTIK HOŘLAVOSTI
TUHÝCH PLASTŮ
PŘI DOTYKU S ROZŽHAVENOU TYČÍ

ČSN
ISO 181

64 0752

 

 

 

Plastics. Determination of flammability characteristics of plastics in contact with an incandescen

Kunststoffe. Bestimmung sdes Verhaltens von Kunststroffen bei Berührung mit einem Glühstab

Plastiques. Détermination des caractéristique d'inflammabilité de plastique au contact d'un barreau incandescent

 

Tato norma obsahuje ISO 181:1981

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO293:1986 zavedena v ČSN ISO 293 Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů

ISO294:1975 zavedena v ČSN 64 0210 Plasty. Příprava zkušebních těles z termoplastů vstřikováním. Všeobecné požadavky

ISO295:1991 zavedena v ČSN 64 0206 Zkoušení plastů. Příprava zkušebních těles z tvrditelných lisovacích hmot lisováním

ISO2818:80  zavedena v  ČSN 64 0208 Plasty. Zhotovení zkušebních těles. Všeobecné požadavky

 

Další souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 181:1981 Plastics. Determination of flammability characteristics of rigid plastics in the horm of small speciments in contact with an ancandescent rod (Plasty. Stanovení charakteristik hořlavosti tuhých plastů při dotyku s rozžhavenou tyčí).

IEC 707:1971 Method of test for the determination the flambility of solid electrical insulating materials when exposed to an igniting source. Method BH: Incandescent bar- Horizontal speciment (Zkušební metody hodnocení hořlavosti tuhých elektroizolačních materiálů vystavených zdroji zapálení. Metoda BH: Rozžhavená tyč - horizontální těleso)

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 64 0752 z 27.2.1979 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla uvedena do souladu s ISO 181, nepřipouští zkušební tělesa (80x10x4)mm. Nelze ji použít pro plasty, u kterých dochádzí při zvýšené teplotě k deformaci zkušebních těles, jejich odklánění od zdroje tepla, smršťování a podobně.

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
29804


Strana 2

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: VNC/plasty, DGK/tuhé látky, DED.Q/hořlavost, AUD/charakteristiky, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, s. p.,  532 07 Pardubice, IČO 001 894, ing. Oldřich Horák, CSs., Marta Pilná

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

Plasty. Stanovení charakteristik hoření tuhých plastů ve formě

ISO 181

malých zkušebních těles při dotyku s rozžhavenou tyčí

První vydání

1981-12-15


 

MDT 678.5/.8-40:678.01:536.495

 

Deskriptory: plastics, electrical insulating materials, rigid plastics, tests, fire testing, test equipment

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen IS0, který se zajímá o předmět, pro který  byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 181 byla připravena technickou komisí ISO/TC 61 Plasty.

 

l  PŘEDMĚT NORMY

 

Tato norma předepisuje metodu stanovení relativních charakteristik hoření malých zkušebních těles z tuhých plastů při dotyku s rozžhavenou tyčí.

 

2 ODKAZY

 

ISO 293  Plasty. Lisování zkušebních těles z termoplastů.

ISO 294  Plasty. Vstřikování zkušebních těles z termoplastů.

ISO 295  Plasty. Lisování zkušebních těles z reaktoplastů.

ISO 2818 Plasty. Příprava zkušebních těles s obráběním.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz