Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.642.3:621.772:539.4

Schválena: 25.4.1988

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Úvodní část

ČSN 69 0010
část 4.1


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stationary pressure vessels. Technical rules. Desing. Introduction

 

Tato norma stanoví společné technické požadavky na výpočet pevnosti částí tlakových nádob.

 

1. Pevnostní výpočet vychází ze zatížení, kterým je nejčastěji vnitřní nebo vnější přetlak, dále to mohou být účinky vnějších sil a momentů vyvolaných větrem, zemětřesením, vlastní tíhou nádoby, tíhou pracovní látky, případně vlivem teplotních dilatací.

 

2. Najíždění na pracovní parametry a opětné odstavování nádoby vyvolává cyklické namáhání. Pokud počet těchto cyklů za dobu životnosti nádoby není větší než 103, považuje se zatížení za statické a výpočet na únavu není nutný. Výjimku tvoří výměníky s pevnými trubkovicemi, kde kontrolu na cyklické zatížení je nutno provádět vždy.

Cyklické namáhání vyvolává i kolísání zatížení během provozu (zejména přetlaku) a je nutno ho uvažovat, je-li jeho rozkmit větší než 15 % základního rozkmitu daného zatížení.

Pokud výpočet na únavu není součástí výpočtu příslušné části, provádí se výpočet podle obecného postupu, který je součástí tohoto souboru výpočtových norem.

Výpočtem na únavu se stanový buď rozměry příslušné části, nebo dovolený počet cyklů.

Výpočet na únavu od zatížení větrem a zemětřesením se neprovádí.

 

3. Pevnostní výpočet, pokud není stanoveno jinak, obsahuje především výpočet na účinky vnitřního nebo vnějšího přetlaku.

Je-li to nutné, provedou se další výpočty (např. vnější síly, momenty, účinky větru a zemětřesení, účinky tíhy nádoby nebo pracovní látky, popř. další).

 

4. Pevnostní výpočet nádob nepodléhající této normě je možno rovněž provést podle metod v této normě obsažených, není-li stanoveno jinak.Účinnost od:
1.1.1991

30543-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz