Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.642.3-98:539.4.001.24

Schválena: 7.2.1990

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Namáhání vysokých svislých nádob od větru
a seismických účinků

ČSN 69 0010
část 4.22


 

 

ČSN 69 0010 část 4.22 (eqv ST SEV 1644-79)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Loads of tall vertical vessels due to wind and seismic effects

 

Tato norma je překladem ST SEV 1644-79 Tlakové nádoby. Normy a metody výpočtu pevnosti. Určování výpočtových namáhání kolonových aparátů od zatížení větrem a seismickými účinky, obsahující i jeho změnu schválenou na zasedání SKSN RVHP v roce 1987.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválili, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma stanoví metody pro rozdělení výpočtových sil vznikajících v částech svislých válcových nádob stálého i proměnného průřezu po výšce, zatížených větrem a seismickými účinky.

Způsob sečítání těchto zařízení pro různé stavy těchto aparátů (montáž, tlaková zkouška, provoz) je uveden v ČSN 69 0010 část 4.23 (eqv ST SEV 1645-79).

 

1 POUŽITÁ OZNAČENÍ

Aj, Ap    jsou průměty ploch do rovin kolmé na směr větru (tab. 4) v m2;

CF        součinitel nerovnoměrnosti stlačení základové půdy (tab. 1)

          v N/m3;

Cx        součinitel (obr. 11);

g        zrychlení zemské tíže v m/s2;

hi       výška i-té části kolony v m;

m        počet plošin nad výpočtovým průřezem;


Nahrazuje ČSN 69 0014
z 30.9.1981

Účinnost od:
1.1.1991

30564-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz