Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.642.3.004

Schválena: 20.12.1984a

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
Provozní požadavky

ČSN 69 0012


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Operation of stable pressure vessels.

 

Tato norma platí pro provoz, obsluhu, údržbu a provádění revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních (dále jen nádob) a jejich výstroje, pro které platí ČSN 69 0010, ČSN 69 0711 a ČSN 69 0712.

Dále platí pro nádoby, pro něž je výrobce povinen vypracovat směrnice ve smyslu ČSN 69 0010 a pro nádoby dovezené ze zahraničí.

Tato norma určuje podmínky, za kterých mohou být provozovány nádoby z hlediska bezpečného provozu, obsluhy, údržby, způsoby revizí, kontroly a zkoušek nádob.

Výjimky z této normy povolují v rozsahu své působnosti orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce (dále jen orgány dozoru).

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Tlaková nádoba stabilní - viz ČSN 69 0010

 

2. Provozovatel nádoby - organizace, která nádoby používá a odpovídá za jejich stav a provoz, a to i tehdy, člení-li se na samostatné organizační jednotky z hlediska provozu nádob.

 

3. Revizní technik - odborný pracovník pověřený organizací prováděním revizí a zkoušek nádob na základě osvědčení vydaného orgánem dozoru.

 

4. Revizní záznamy - záznamy (deník, karta, zpráva) sloužící k zaznamenávání provedených revizí, zkoušek a následných opatření k zajištění bezpečného a hospodárného provozu.

 

5. Revize nádoby - činnost a úkony, kterými se provozovatel v rámci plánovité údržby přesvědčuje o stavu nádoby.


Nahrazuje ČSN 69 0012 z 18.12.1963
a Doplněk 1 ČSN 69 0012 z 27.6.1977

Účinnost od:
1.1.1986

30568-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz