Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 666.11.01:532.13

Říjen 1992

Sklo
VISKOZITA A VZTAŽNÉ BODY VISKOZITY
Část 1: Zásady pro stanovení viskozity
a vztažných bodů viskozity

ČSN
ISO 7884-1

70 0510

 

 

 

Glass - Viscosity and viscometric fixed points - Part 1: Principles for determining viscosity and viscometric fixed points

Verre - La viscosité et les points de reférence de la viscosité

Glas - Viskosität und viskosimetrische Festpunkte - Teil 1: Allgemeines

 

Tato norma obsahuje ISO 7884-1:1987.

 

Národní předmluva

Citované normy

IEC 584-1:1977 dosud nezavedena - postupuje se podle ČSN 25 8304

ISO 7884-2:1987 dosud nezavedena - připravuje se

ISO 7884-3:1987 dosud nezavedena - připravuje se

ISO 7884-4:1987 dosud nezavedena

ISO 7884-5:1987 dosud nezavedena

ISO 7884-6:1987 zavedena v ČSN ISO 7884-6

ISO 7884-7:1987 dosud nezavedena

ISO 7884-8:1987 zavedena v ČSN ISO 7884-8

 

Další souvisící normy

ČSN 25 8304 Provozní termoelektrické snímače teploty

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

ISO 7884-1:1987 Glass - Viscosity and viscometric fixed points - Part 1: Principles for determining viscosity and viscometric fixed points (Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity)

DIN 52312, Teil 1:1983 Prüfung von Glas. Messung der Viskosität. Allgemeines (Zkoušení skla. Stanovení viskozity. Všeobecně)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: VVL/VVV/sklo, CWM.CC/viskozita, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení, BHR.H/viskozimetry, BHR/měření viskozity, BLG/zkušební vzorky, zkušební zařízení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚS-Sklářský ústav, s. p., Hradec Králové, IČO 15063291, Ing. Jiří Reiniš, CSc, Ing. Pavel

Tomíška

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Oldřich Čermák

 

Federální úřad pro normalizaci a měření

 

Ev. č. # 01 700510/1
30599


Strana 2

SKLO

ISO 7884-1

VISKOZITA A VZTAŽNÉ BODY VISKOZITY

První vydání

Část 1: Zásady pro stanovení viskozity

1987-12-15

a vztažných bodů viskozity


 

MDT 666.11.01:532.13

Deskriptory: glass, tests, viscosity measurement, viscosity

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi.

Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování před jejich vyhlášením Radou ISO jako mezinárodní normy. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7884-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 48, Laboratorní sklo a přístroje.

Uživatelé by si měli povšimnout, že všechny mezinárodní normy podléhají čas od času revizi, a že kterýkoliv odkaz v normě na jinou mezinárodní normu znamená vždy poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.


Strana 3

0 Úvod

Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí:

Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity

Část 2: Stanovení viskozity rotačními viskozimetry

Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem

Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku

Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou (přístrojem pro stanovení bodu vnoření) Část 6: Stanovení bodu měknutí

Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku

Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty

 

1 Předmět normy a oblast použití

Tato část mezinárodní normy ISO 7884 určuje pravidla pro charakterizaci skla jako kapaliny (nebo materiálu kapalného skupenství, deformujícího se analogickým způsobem) s ohledem na jeho dynamickou viskozitu

h a vzájemný vztah viskozita-teplota pokud se chová jako newtonská kapalina.

 

POZNÁMKA - Nenewtonské chování bývá někdy pozorováno u opakních skel, skelných smaltů a u skel s velkým sklonem ke krystalizaci (sklokeramika).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz