Zdroj: www.cni.cz

MDT 691. 2: 620. 193. 2           ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 1. 1983

STANOVENÍ ODOLNOSTI PŘÍRODNÍHO

STAVEBNÍHO KAMENE PROTI VLIVU

POVĚTRNOSTI

ČSN 72 1159

Определение стойкости естественного строительного камня к атмосферным воздействиям

Determination of resistance to climatic influence of natural building stone

Tato norma určuje hlavní zásady pro stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti, kterému je vystaven ve volném prostředí a doplňuje ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení.

Účel a podstata zkoušky

1.   Jako odolný proti účinkům povětrnosti lze hodnotit takový kámen, který během doby a způsobem zabudování nepodléhá zjevně kvalitativním chemickým a fyzikálním změnám způsobeným vlivem:

a)   atmosférických podmínek včetně znečištění ovzduší,

b)   klimaticky podmíněné teploty a jejího kolísání,

c)   povrchových vzlínavých vod,

d)  biosféry.

2.   Odolnost kamene proti účinkům povětrnosti se posuzuje na základě:

A.   posouzení horniny v ložisku,

B.   posouzení kamene ve stavebním díle,

C.    odborného posouzení horniny z hlediska geologického, petrografického a mineralogického,

D.    fyzikálních, chemických a technologických zkoušek a jejich zhodnocení.

Poznámka: Posouzení provádí odborný pracovník schopný aplikace poznatků získaných z celkového posouzení kamene. Vodítko pro celkové posouzení je uvedeno v příloze.

Nahrazuje ČSN 72 1159 ze 17. 4. 1968

Účinnost od: 1. 4. 1984

30782

Zdroj: www.cni.cz