Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

73.080

Prosinec 1992

Kazivec pro výrobu kyseliny fluorovodíkové a pro keramické účely. Stanovení oxidu křemičitého. Molybdátokřemičitanová spektrofotometrická metoda

ČSN ISO 5438


72 1940

 

 

 

Acid-grade and ceramic-grade fluorspar - Determination of silica content - Reduced molybdosilicate spectrometric method

Spaths fluor pour la fabrication de l'acide fluorhydrique et spaths fluor utilisables dans l'industrie céramique - Dosage de la silice - Méthode spectrométrique au molybdosilicate réduit

Flußspat, Säure- und Keramikqualitäten - Bestimmung des Gehaltes an Siliziumdioxide - Spektrometrisches Verfahren mit dem Molybdosilikat

 

Tato norma obsahuje ISO 5438:1985.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 565:1990 dosud nezavedena, odpovídá ČSN 15 3105 Kontrolní tkaniny a ČSN 15 3330 Děrované plechy se čtvercovými protilehlými otvory pro kontrolní síta

 

ISO 8868:1989 zavedena v ČSN ISO 8868 Kazivec. Vzorkování a příprava vzorku

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

ISO 5438:1985 Acid-grade and ceramic-grade fluorspar. Determination of silica content. Reduced molybdosilicate spectrometric method

(Kazivec pro výrobu kyseliny fluorovodíkové a pro keramické účely. Stanovení oxidu křemičitého. Molybdátokřemičitanová spektrofotometrická metoda)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DNF.QQ/fluorit, kazivec, DKK.BPP/kyselina fluorovodíková, ZKH/výroba, VVC/VVK/keramika, DJR.L/kysličník křemičitý, YSS.H/stanovení kvantity, BWG/spektrofotometrie, DJR.FM/molybdatokřemičitany, BO/BW/chemická analýza a zkoušení

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 007 927 Ing. Jitka Machková

 

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
30851


Strana 2

KAZIVEC PRO VÝROBU KYSELINY FLUOROVODÍKOVÉ

A PRO KERAMICKÉ ÚČELY

STANOVENÍ OXIDU KŘEMIČITÉHO

MOLYBDÁTOKŘEMIČITANOVÁ

SPEKTROFOTOMETRICKÁ METODA

ISO 5438


První vydání

1985-06-15

 

MDT 553.634.12:543.42:546.284-31

 

Deskriptory: minerals and ores, fluorspar, chemical analysis, determination of content, silicon dioxide, spectrophotometric analysis

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuj e s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 5438 byla připravena technickou komisí ISO/TC 175 Kazivec.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma určuje molybdátokřemičitanovou spektrofotometrickou metodu pro stanovení obsahu oxidu křemičitého v kazivci pro výrobu kyseliny fluorovodíkové a pro keramické účely.

 

Metoda je vhodná pro kazivce s obsahem oxidu křemičitého vyjádřeným jako SiO2 v rozsahu 0,05 % až 4,0 % (m/m).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz