Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

73.080

Červenec 1992

Kazivec pro výrobu kyseliny fluorovodíkové a pro keramické účely. Stanovení železa. Spektrofotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

ČSN ISO 9061


72 1940

 

 

 

Acid-grade and ceramic-grade fluorspar - Determination of iron content - 1,10-Phenantroline spectrometric method

Spaths fluor pour la fabrication de l'acide fluorhydrique et spaths fuor utilisables dans l'industrie céramique - Dosage du fer - Méthode spectrométrique a la phénanthroline-1,10

Flußspat, Säure- und Keramikqualität - Bestimmung des Eisengehaltes - Spektrometrisches Verfahren mit 1,10-Phenantrolin

 

Tato norma obsahuje ISO 9061:1988.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 565:1990 dosud nezavedena, odpovídá ČSN 15 3105 Kontrolní tkaniny a ČSN 15 3330 Děrované plechy se čtvercovými protilehlými otvory pro kontrolní síta

 

ISO 4282:1977 zavedena v ČSN ISO 4282 Kazivec pro výrobu kyseliny fluorovodíkové. Stanovení ztráty hmotnosti při 105 °C (idt)

 

Další souvisící normy

 

ČSN ISO 8868 Kazivec. Vzorkování a příprava vzorků (idt)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje část XVII v ČSN 72 1049 ze 7. 5. 1970. Vydáním ČSN ISO 4282, ČSN ISO 4284, ČSN ISO 5437, ČSN ISO 8868, ČSN ISO 8875, ČSN ISO 8876, ČSN ISO 9501, ČSN ISO 9502, ČSN ISO 9061, ČSN 72 1921 a ČSN 72 1922 se ruší ČSN 72 1049 ze 7. 5. 1970 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

 

V normě je větší rozsah stanovení, je doplněna příprava vzorku a změna v rozkladu vzorku.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DNF.QQ/fluorit, kazivec, DKK.BPP/kyselina fluorovodíková, ZKH/výroba, VVC/VVK/keramika, BO/BV/chemická analýza a zkoušení, DMO.B/železa, BWG/spektrofotometrie, YSS.H/stanovení kvantity.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 007 927, Ing. Jitka Machková

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Rudolf Černý

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
30853


Strana 2

Kazivec pro výrobu kyseliny fluorovodíkové

a pro keramické účely. Stanovení železa.

Spektrofotometrická metoda s 1,1 0-fenantrolinem

ISO 9061


První vydání

1988-12-15

 

MDT: 553.634.12:543.42:546.72

 

Deskriptory: minerals and ores, fluorspar, chemical analysis, determination of content, iron, photometric method.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 9061 byla připravena technickou komisí ISO/TC 175 Kazivec.

 

Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma určuje spektrofotometrickou metodu s 1,10-fenantrolinem pro stanovení železa v kazivci pro výrobu kyseliny fluorovodíkové a pro keramické účely.

 

Metoda je vhodná pro kazivce s obsahem železa vyjádřeným jako Fe2O3 v rozsahu 0,1 % (m/m) až 2,0 % (m/m).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz